Адміністративний договір у сфері превентивної діяльності Національної поліції України: питання сьогодення

Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 591-594

Анотація

Зазначено, що завдячуючи адміністративному договору в діяльності Національної поліції можливо побудувати злагоджену діяльність відповідних суб’єктів спрямованих на вироблення єдиної мети щодо превенції (профілактики) правопорушень, забезпечення основних прав й свобод людини та громадянина на відповідній території обслуговування поліції.
It is noted that thanks to the administrative contract in the activity of the National it is possible for the police to build a coordinated activity of the relevant subjects aimed at developing a single goal regarding prevention (prevention) of offenses, ensuring the basic rights and freedoms of a person and a citizen in the relevant territory of police service.
Отмечено, что благодаря административному договору в деятельности Национальной полиции возможно построить слаженную деятельность соответствующих субъектов направленных на выработку единой цели по превенции (профилактика) правонарушений, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина на соответствующей территории обслуживания полиции.

Опис

Ключові слова

Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, адміністративний договір, administrative contract, административный договор, превентивна діяльність, preventive activity, превентивная деятельность

Бібліографічний опис

Шевченко, В. М. Адміністративний договір у сфері превентивної діяльності Національної поліції України: питання сьогодення / Василь Михайлович Шевченко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 591-594.