Податковий спір як різновид публічно-правового спору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Первый независимый научный вестник. – 2016. – № 7. – С. 135-139

Анотація

Автором здійснено дослідження поняття та основних ознак податкових спорів як окремого різновиду публічно-правових спорів, що розглядаються в межах адміністративного судочинства. Акцентована увага на відсутності законодавчого визначення даного поняття. Наведено позиції науковців щодо визначення терміну «податкові спори». Визначено характерні ознаки цього виду спорів, обґрунтовано їх авторське визначення.
The author carried out the study of concept and main features of tax disputes, as a separate type of legal disputes which considers in administrative courts of Ukraine. The attention payed to the absence of legislative definition of this concept. Observed positions of scientists on the definition of tax disputes. Characterized features of this type of disputes, proposed own author’s definition.
Автором проведено исследование понятия и основных признаков налоговых споров как отдельного вида публично-правовых споров, которые рассматриваются в границах административного судопроизводства. Акцентировано внимание на отсутствии законодательного определения данного понятия. Приведены позиции ученых относительно определения термина «налоговые споры». Установлены характерные признаки этого вида споров, обосновано их авторское определение.

Опис

Цвіра Д. М. Податковий спір як різновид публічно-правового спору / Цвіра Діана Миколаївна // Первый независимый научный вестник. – 2016. – № 7. – С. 135-139.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, податок, податковий конфлікт, податковий спір, платники податків, адміністративне судочинство, taxes, tax conflict, tax dispute, taxpayers, administrative proceedings, податки, налоги, налоговый конфликт, налоговый спор, налогоплательщики, административное судопроизводство

Бібліографічний опис