Побудова інформаційної моделі формування соціального портрета особистості за допомогою технології OSINT

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 9-10

Анотація

Розглянуто проблему ефективного виконання управлінських завдань та ухвалення рішень під час роботи з великими неструктурованими гетерогенними масивами даних на основі соціального портрета особистості. Проаналізовано будова інформаційної моделі формування соціального портрета особистості за допомогою технології OSINT, її використання дозволить покращити результати моніторингу кримінальної обстановки в Україні.
The problem of effective implementation of management tasks and approval is considered solutions when working with large unstructured heterogeneous data sets based on the social portrait of the individual. The structure of the information model of formation is analyzed social portrait of the individual with the help of OSINT technology, their use will improve the results of monitoring the criminal situation in Ukraine.
Рассмотрена проблема эффективного выполнения управленческих задач и принятия решений при работе с большими неструктурированными гетерогенными массивами данных на основе социального портрета личности. Проанализировано строение информационной модели формирования социального портрета личности с помощью технологии OSINT, ее использование позволит улучшить результаты мониторинга криминальной обстановки в Украине.

Опис

Швець, Д. В. Побудова інформаційної моделі формування соціального портрета особистості за допомогою технології OSIN / Швець Дмитро Володимирович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; громад. спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі». – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 9-10.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, інформаційні технології, информационные технологии, information technology, OSINT, соціальний портрет особистості, социальный портрет личности, social portrait of a person, Кримінологія. Criminology. Криминология

Бібліографічний опис