Гендерно - інклюзивні екосистеми соціальних інновацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 923-924

Анотація

Відзначено, що забезпечення стійкості інновацій вимагає, щоб екосистема, в якій ідеї розвиваються та реалізуються, мала оголювати ознаки гендерної інклюзивності, які є довговічними. Це означає, що продукти чи послуги, які є результатом інноваційних процесів, інтегрують гендер і різноманітність, оскільки використання та доступ відображають плюралізм суспільства.
It is noted that ensuring the sustainability of innovation requires that the ecosystem in which ideas are developed and implemented should exhibit characteristics of gender inclusiveness that are durable. This means that the products or services that result from innovation processes integrate gender and diversity, as use and access reflect the pluralism of society.
Отмечено, что обеспечение устойчивости инноваций требует, чтобы экосистема, в которой идеи развиваются и реализуются, должна была обнажать долговечные признаки гендерной инклюзивности. Это означает, что продукты или услуги, являющиеся результатом инновационных процессов, интегрируют гендер и разнообразие, поскольку использование и доступ отражают плюрализм общества.

Опис

Ключові слова

соціальні інновації, гендерна інклюзивність, гендерний аспект, екосистема, social innovations, gender inclusiveness, gender aspect, ecosystem, социальные инновации, гендерная инклюзивность, гендерный аспект, экосистема

Бібліографічний опис

Цукан, О. М. Гендерно - інклюзивні екосистеми соціальних інновацій / Цукан О. М. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 923-924.