Особливості розслідування умисних убивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: шляхи вдосконалення й оптимізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 50-53

Анотація

Акцентовано, що основною особливістю розслідування умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості є власне доказування мотиву вчинення цього злочину. Виділено особливі ознаки, характерні для механізму вбивства за мотивами нетерпимості.
It is emphasized that the main feature of the investigation of intentional murders motivated by racial, national or religious intolerance is the actual proof of the motive for committing this crime. Special features characteristic of the mechanism of murder motivated by intolerance are highlighted.
Акцентировано, что основной особенностью расследования умышленных убийств по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости является доказательство мотива совершения этого преступления. Выделены особые признаки, характерные для механизма убийства по мотивам нетерпимости.

Опис

Галагуря, Є. Л. Особливості розслідування умисних убивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: шляхи вдосконалення й оптимізації / Євген Леонідович Галагуря // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 50-53.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування умисних вбивств, investigation of intentional homicides, расследование умышленных убийств, мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості, motive for racial, national or religious intolerance, мотив расовой, национальной или религиозной нетерпимости, особистість злочинця, identity of the criminal, личность преступника, особистість потерпілого, identity of the victim, личность потерпевшего

Бібліографічний опис