Поняття предмета договору про закупівлю крізь призму цивільно-правових об’єктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 162-164

Анотація

Зазначено, що предмет договору про закупівлю обмежений лише платним наданням послуг, виконанням робіт або придбанням товару слід розширити і доповнити такими об’єктами як майно, майнові права, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.
It is stated that the subject of the procurement contract is limited only to paid services, works or purchase of goods should be expanded and supplemented with such objects as property, property rights, results of intellectual, creative activity, information and other tangible and intangible benefits.
Указано, что предмет договора о закупке ограничен только платным предоставлением услуг, выполнением работ или приобретением товара следует расширить и дополнить такими объектами как имущество, имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, информация, а также другие материальные и нематериальные блага.

Опис

Зайцев, О. Л. Поняття предмета договору про закупівлю крізь призму цивільно-правових об’єктів / Олексій Леонідович Зайцев // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці від дня народження Олександра Анатолійовича Пушкіна (м. Харків, 21 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 162-164.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, договір про закупівлю, договор о закупке, purchase agreement, цивільно-правові об'єкти, гражданско-правовые объекты, civil law objects

Бібліографічний опис