Галузь зв`язку як об`єкт державного контролю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2013. - Вип. 21, ч. 2, т. 2. - С. 114-116

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту галузі зв’язку як об’єкта державного контролю. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення категорії «державний контроль». Автор акцентує увагу на впровадженні в Україні цифрового телерадіомовлення.
The article is devoted to illumination of essence and maintenance of industry of connection as an object of state control. The approaches of different scientists are analysed in relation to determination of category «state control». The author accents attention on introduction in Ukraine of digital television and radio broadcasting.
Статья посвящена освещению сущности и содержания отрасли связи как объекта государственного контроля. Проанализированы подходы разных ученых относительно определения категории «государственный контроль». Автор акцентирует внимание на внедрении в Украине цифрового телерадиовещания.

Опис

Андрєєва, О. Б. Галузь зв`язку як об`єкт державного контролю / О. Б. Андрєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2013. - Вип. 21, ч. 2, т. 2. - С. 114-116.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зв’язок, державний контроль, телерадіомовлення, засоби зв’язку, радіотехнології, связь, государственный контроль, телерадиовещание, средства связи, радиотехнологии, connection, state control, television and radio broadcasting, communication, radiotechnology

Бібліографічний опис