Роль судово-економічної експертизи у розслідуванні корупційних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 99-101

Анотація

Зазначається, що при розслідуванні корупційних правопорушень необхідним є застосування спеціальних знань з бухгалтерського, податкового обліку та фінансової звітності підприємств, а судову економічну експертизу виправдано можна вважати однією з найбільш ефективних і кваліфікованих форм застосування спеціальних знань. Отмечается, что при расследовании коррупционных правонарушений необходимо применение специальных знаний по бухгалтерскому, налоговому учету и финансовой отчетности предприятий, а судебную экономическую экспертизу оправданно можно считать одной из наиболее эффективных и квалифицированных форм применения специальных знаний. It is noted that the investigation of corruption offenses requires the use of special knowledge in accounting, tax accounting and financial reporting of enterprises, and forensic economic expertise can justifiably be considered one of the most effective and qualified forms of applying special knowledge.

Опис

Парфентій Л. А. Роль судово-економічної експертизи у розслідуванні корупційних злочинів / Л. А. Парфентій // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 99-101.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, судово-економічні експертизи, розслідування корупційних злочинів, корупційні злочини, спеціальні знання, судебно-экономические экспертизы, расследование коррупционных преступлений, коррупционные преступления, специальные знания, forensic economic examinations, investigation of corruption crimes, corruption crimes, special knowledge

Бібліографічний опис