Особливості документування та розслідування злочинів, учинених на території проведення операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях : науково-методичні рекомендації

Abstract
У науково-методичних рекомендаціях окреслено особливості у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на території проведення операції Об’єднаних сил та тимчасово окупованих територіях, надано криміналістичну характеристику злочинів, учинених у вказаних районах, а також питання особливостей встановлення і визначення меж доказування, обставин, що підлягають доказуванню, збирання, перевірки і оцінки доказів у кримінальному провадженні, приділено увагу алгоритму дій з вибухонебезпечними предметами тощо. Виокремлено особливості визначення виду та розміру шкоди, заходів по забезпеченню її відшкодування (компенсації) та процесуальні гарантії захисту майнових прав особи, охарактеризовано висновок експерта, як процесуального джерела доказів.
The scientific and methodological recommendations outline the peculiarities of criminal proceedings on crimes committed in the territory of the operation of the Joint Forces and the temporarily occupied territories, provides a forensic description of crimes committed in these areas, as well as issues of the specifics of setting and determining the boundaries of proof, circumstances to be proved, collection , verification and evaluation of evidence in criminal proceedings, attention is paid to algorithms for actions with explosive objects, and the like. The features of determining the type and amount of harm, measures to ensure its compensation (compensation) and procedural guarantees for the protection of the property rights of an individual are highlighted, the expert's opinion is characterized as a procedural source of evidence.
В научно-методических рекомендациях обозначены особенности уголовных производств о преступлениях, совершенных на территории проведения операции Объединенных сил и временно оккупированных территориях, предоставлена криминалистическая характеристика преступлений, совершенных в указанных районах, а также вопросы особенностей установки и определения границ доказывания, обстоятельств, подлежащих доказыванию, сбора, проверки и оценки доказательств в уголовном производстве, уделено внимание алгоритмам действий с взрывоопасными предметами и тому подобное. Выделены особенности определения вида и размера вреда, мер по обеспечению его возмещения (компенсации) и процессуальные гарантии защиты имущественных прав личности, охарактеризованы заключение эксперта, как процессуального источника доказательств.
Description
Особливості документування та розслідування злочинів, учинених на території проведення операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях: наук.-метод. рек. (на замовлення Голов. слід. управління Нац. поліції України) / [ Юхно О. О., Кікінчук В. В., Степанюк Р. Л. та ін., за заг ред. О. О. Юхна]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства, Каф. криміналістики та суд. експертології. - 2-ге вид. доп. і перероб. - Харків : ХНУВС, 2020. - 140 с. - (Серія «Б-ка слідчого і детектива : проблеми кримінал. процесу»).
Keywords
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Україна. Ukraine. Украина, території проведення операції Об’єднаних сил, тимчасово окуповані території, документування злочинів, розслідування злочинів, криміналістична характеристика, злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях, визначення розміру шкоди, докази, використання спеціальних знань, процесуальні гарантії, тактика огляду місця події, вибухові пристрої, вибухотехнічна експертиза, висновок експерта, территории проведения операции Объединенных сил, territory of the Joint Forces operation, temporarily occupied territories, временно оккупированные территории, документирование преступлений, documentation of crimes, crime investigation, расследование преступлений, криминалистическая характеристика, forensic characteristics, use of special knowledge, special knowledge, использование специальных знаний, взрывные устройства, explosive devices
Citation