Політична корупція як виклик майбутньому української державності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 17-20

Анотація

Акцентовано увагу на важливості розуміння правових аспектів політичної корупції, проблемах впливу на політичну партію через фінанси, посиленні фінансової дисципліни політичних партій, удосконаленні системи державного контролю за фінансуванням статутної діяльності політичних партій, а також забезпеченні невідворотності відповідальності за порушення у сфері політичного фінансування. Наголошено на формуванні антикорупційної політики, заснованої на стратегічному підході до протидії політичній злочинності.
Attention is focused on the importance of understanding the legal aspects of political corruption, the problems of influencing a political party through finances, strengthening the financial discipline of political parties, improving the system of state control over the financing of the statutory activities of political parties, as well as ensuring the inevitability of responsibility for violations in the field of political financing. The formation of an anti-corruption policy based on a strategic approach to countering political crime is emphasized.
Акцентировано внимание на важности понимания правовых аспектов политической коррупции, проблемах влияния на политическую партию через финансы, усилении финансовой дисциплины политических партий, усовершенствовании системы государственного контроля за финансированием уставной деятельности политических партий, а также обеспечении неотвратимости ответственности за нарушения в сфере политического финансирования. Отмечено формирование антикоррупционной политики, основанной на стратегическом подходе к противодействию политической преступности.

Опис

Сокуренко, В. В. Політична корупція як виклик майбутньому української державності / Валерій Васильович Сокуренко // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 17-20.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, політична корупція, political corruption, политическая коррупция, протидія корупції, counteraction to corruption, противодействие коррупции, антикорупційна політика, anti-corruption policy, антикоррупционная политика

Бібліографічний опис