Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 155-156

Анотація

Зазначено, що в умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення оперативного, належного та безперервного виконання місцевих бюджетів. Вказано зміни у бюджетному процесі, які свідчать про поширення повноважень органам влади на місцях щодо бюджетного регулювання та спрощення процедури бюджетного контролю.
It is noted that in the conditions of martial law, it is extremely important to ensure prompt, proper and continuous implementation of local budgets. Changes in the budget process are indicated, which indicate the extension of powers to local authorities regarding budget regulation and simplification of the budget control procedure.
Отмечено, что в условиях военного положения чрезвычайно важно обеспечение оперативного, надлежащего и непрерывного выполнения местных бюджетов. Указаны изменения в бюджетном процессе, свидетельствующие о распространении полномочий органов власти на местах относительно бюджетного регулирования и упрощения процедуры бюджетного контроля.

Опис

Коробцова, Д. В. Особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану / Дар’я Вікторівна Коробцова, Дарія Сергіївна Синиця // Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та без-пека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 155-156.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, бюджетний процес, budget process, бюджетный процесс, воєнний стан, martial law, военное положение, місцеві бюджети, local budgets, местные бюджеты

Бібліографічний опис