Методичні рекомендації з професіоналізації навчання засобами іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 489-500

Анотація

Соціально-економічні відносини, що динамічно розвиваються, зумов-люють становлення комплексу нових вимог до рівня і змісту вищої освіти, стратегічним завданням якої є формування компетентного фахівця. В умовах сьогодення система освіти повинна формувати такі важливі якості випускника як ініціативність, мобільність, гнучкість, динамізм і конструктивність. Майбутній професіонал повинен мати прагнення до самоосвіти впродовж всього життя, володіти новими технологіями і розуміти можливості їх використовування, бути здатним на самостійні рішення, вирішувати про-блеми і працювати в команді, адаптуватися в соціальній і професійній сфері.
Socio-economic relations determine the formation of a set of new requirements for the level and content of higher education, the strategic task of which is to form a competent specialist. In today's conditions, the education system must form such important qualities of the graduate as initiative, mobility, flexibility, dynamism and constructiveness. The future professional must have a desire for self-education throughout life, have new technologies and understand the possibilities of their use, be able to make independent decisions, solve problems and work in a team, adapt in social and professional spheres.
Динамично развивающиеся социально-экономические отношения обусловливают становление комплекса новых требований к уровню и содержанию высшего образования, стратегической задачей которой является формирование компетентного специалиста. В сегодняшних условиях система образования должна формировать такие важные качества выпускника как инициативность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий профессионал должен иметь стремление к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их использования, быть способным на самостоятельные решения, решать проблемы и работать в команде, адаптироваться в социальной и профессиональной сфере.

Опис

Левашов, О. С. Методичні рекомендації з професіоналізації навчання засобами іноземної мови / Левашов О. С., Дягілєва Л. Д., Почуєва В. В. // Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 489-500.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, вивчення іноземних мов, изучение иностранных языков, learning foreign languages, професіоналізація навчання, профессионализация обучения, professionalization of education

Бібліографічний опис