Волонтерський рух в умовах повномасштабної війни в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 423-426

Анотація

Наголошено, що під волонтерським рухом слід розуміти доброчинну роботу, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот та суспільства загалом. Відзначено, що чимало звичайних людей залучаються до волонтерського руху: донатять, допомагають українським бійцям і цивільному населенню, що опинилося в скруті, не забувають і про тварин.
It was emphasized that the volunteer movement should be understood as charitable work carried out by individuals on the basis of non-profit activity, without salary, without promotion, for the welfare and prosperity of communities and society at large. It was noted that many ordinary people are involved in the volunteer movement: they donate, help Ukrainian soldiers and civilians in need, and do not forget about animals.
Подчеркнуто, что под волонтерским движением следует понимать благотворительную работу, которая осуществляется физическими лицами на основе неприбыльной деятельности, без заработной платы, без продвижения по службе, ради благосостояния и процветания сообществ и общества в целом. Отмечено, что многие обычные люди вовлекаются в волонтерское движение: донатят, помогают украинским бойцам и оказавшемуся в затруднении гражданскому населению, не забывают и о животных.

Опис

Ключові слова

волонтерська діяльність, volunteer activity, волонтерская деятельность, волонтерський рух, volunteer movement, волонтерское движение, волонтерські організації, volunteer organizations, волонтерские организации, війна, war, война, Україна, Ukraine, Украина

Бібліографічний опис

Підгайна, В. В. Волонтерський рух в умовах повномасштабної війни в Україні / Вікторія Володимирівна Підгайна // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 423-426.