Забезпечення доступу до адміністративного правосуддя в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32751/2617-5967-2022-02-10

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Соціальне право. - 2022. - № 2. - С. 66-72

Анотація

Визначено, що умови воєнного стану можуть вплинути на доступ до адміністративного правосуддя, оскільки військові дії можуть змінити нормальний порядок життя та функціонування правосуддя. У зв'язку з цим, умови воєнного стану можуть призвести до обмеження прав та свобод громадян, зокрема, їх права на доступ до суду. Окреслено, що умови воєнного стану можуть супроводжуватися різними обмеженнями, такими як обмеження свободи переміщення, обмеження свободи слова та інших конституційних прав. Однак, конституційні права та свободи громадян можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законом, і тільки в міру необхідності для захисту державної безпеки та порядку. У разі введення в дію режиму воєнного стану, законодавство може передбачати особливості щодо доступу до адміністративного правосуддя. Наприклад, суди можуть працювати за скороченим режимом або можуть бути перенесені до інших місць. Однак, незалежність та об'єктивність судової влади має залишатися незмінною, навіть в умовах воєнного стану. Зазначено, що воєнний стан не може бути використаний як виправдання для порушення прав громадян або обмеження їх доступу до адміністративного правосуддя без вагомих підстав. У разі порушення прав громадян в умовах воєнного стану, вони мають право на захист своїх прав та можуть звертатися до відповідних органів зі скаргою чи зверненням.
The article focused on finding access to administrative justice under martial law. The author highlighted that martial law conditions can affect access to administrative justice, as military actions can change the normal order of life and the functioning of justice. In this regard, martial law conditions may lead to restrictions on the rights and freedoms of citizens, in particular, their right to access to court. It is outlined that martial law conditions may be accompanied by various restrictions, such as restrictions on freedom of movement, restrictions on freedom of speech and other constitutional rights. However, the constitutional rights and freedoms of citizens may be limited onlyin cases provided by law and only to the extent necessary to protect state security and order. In the event of the implementation of martial law, legislation may provide for specifics regarding access to administrative justice. For example, courts may operate on a reduced The article focused on finding access to administrative justice under martial law. The author highlighted that martial law conditions can affect access to administrative justice, as military actions can change the normal order of life and the functioning of justice. In this regard, martial law conditions may lead to restrictions on the rights and freedoms of citizens, in particular, their right to access to court. It is outlined that martial law conditions may be accompanied by various restrictions, such as restrictions on freedom of movement, restrictions on freedom of speech and other constitutional rights. However, the constitutional rights and freedoms of citizens may be limited onlyin cases provided by law and only to the extent necessary to protect state security and order. In the event of the implementation of martial law, legislation may provide for specifics regarding access to administrative justice. For example, courts may operate on a reduced.
Выделено, что условия военного положения могут повлиять на доступ к административному правосудию, поскольку военные действия могут изменить нормальный порядок жизни и правосудия. В связи с этим условия военного положения могут привести к ограничению прав и свобод граждан, в частности, их права на доступ в суд. Установлено, что условия военного положения могут сопровождаться различными ограничениями, такими как ограничение свободы перемещения, ограничение свободы слова и других конституционных прав. Однако конституционные права и свободы граждан могут быть ограничены только в случаях, предусмотренных законом, и только по мере необходимости для защиты государственной безопасности и порядка. Отмечено, что военное положение не может быть использовано в качестве оправдания для нарушения прав граждан или ограничения их доступа к административному правосудию без веских оснований. В случае нарушения прав граждан в условиях военного положения они имеют право на защиту своих прав и могут обращаться в соответствующие органы с жалобой или обращением.

Опис

Ключові слова

доступ до правосуддя, access to justice, доступ к правосудию, адміністративне судочинство, administrative proceedings, административное судопроизводство, воєнний стан, martial law, военное положение, судовий процес, trial, судебный процесс

Бібліографічний опис

Тихонова, Д. С. Забезпечення доступу до адміністративного правосуддя в умовах воєнного стану / Тихонова Д. С. // Соціальне право. - 2022. - № 2. - С. 66-72.