Сучасні питання реформування системи освіти МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 287-289

Анотація

У статті визначені сучасні питання реформування системи освіти МВС України, перелічені відмінні риси державної освітньої політики.Розкрито систему управління професійною освітою системи МВС України.
In the article the modern problems of reforming the education system, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, are the distinctive features of state educational policy. Disclosed is a control system of the vocational education system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
В статье определены современные вопросы реформирования системы образования МВД Украины, перечислены отличительные черты государственной образовательной политики. Раскрыто систему управления профессиональным образованием системы МВД Украины.

Опис

Бортник, С. М.Сучасні питання реформування системи освіти МВС України / С. М. Бортник // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 287-289.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, реформування відомчої освіти, реформирование высшего образования, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис