Правове регулювання використання хмарних технологій в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 8-11

Анотація

Розглянуто питання правового регулювання режиму доступу до даних розміщених у хмарі. Зазначено, що оскільки більшість найпопулярніших надавачів хмарних послуг не мають своїх представництв в Україні, то сфера дії закону «Про хмарні послуги» на них не розповсюджується, проте закон дозволяє гармонізувати терміни з термінами Європейського Союзу та надалі надасть можливість для створення національного хмарного провайдеру.
The issue of legal regulation of the data access regime was considered hosted in the cloud. It is noted that since most of the most popular cloud service providers do not have their representative offices in Ukraine, the scope of the Law "On Cloud Services" does not extend to them, but the law allows to harmonize the terms with those of the European Union and in the future will provide an opportunity for the creation of a national cloud provider.
Рассмотрены вопросы правового регулирования режима доступа к данным расположен в облаке. Отмечено, что поскольку большинство самых популярных поставщиков облачных услуг не имеют своих представительств в Украине, то сфера действия закона «Об облачных услугах» на них не распространяется, однако закон позволяет гармонизировать сроки с терминами Европейского Союза и предоставит возможность для создания национального облачного провайдера.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, хмарні технології, cloud technologies, облачные технологии, хмарні послуги, cloud services, облачные услуги

Бібліографічний опис

Сокуренко, В. В. Правове регулювання використання хмарних технологій в Україні / Сокуренко Валерій Васильович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 8-11.