До характеристики єдності правового регулювання трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 5, ч. 2. - С. 32-35

Анотація

Обґрунтовано, що єдність правового регулювання трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками є важливою умовою забезпечення рівності прав даних працівників з іншими категоріями найманих працівників і недопущення будь-яких проявів дискримінації чи обмежень по відношенню до сезонних і тимчасових працівників, а рівно і отримання якихось переваг і привілеїв сезонними та тимчасовими працівниками перед іншими найманими працівниками, окрім тих, що прямо обумовлені об’єктивно існуючими умовами праці досліджуваних працівників.
The article, based on the analysis of scientific views of scientists and current legislation of Ukraine, substantiates that the unity of legal regulation of labor relations with seasonal and temporary workers is an important condition for ensuring equal rights of other employees with other categories of employees and preventing any discrimination or restrictions. in relation to seasonal and temporary workers, as well as obtaining some advantages and privileges of seasonal and temporary workers over other employees, except those directly due to the objectively existing working conditions of the surveyed workers.
Обосновано, что единство правового регулирования трудовых отношений с сезонными и временными работниками является важным условием обеспечения равенства прав данных работников с другими категориями наемных работников и недопущения любых проявлений дискриминации или ограничений по отношению к сезонным и временным работникам, а равно и получения каких-либо преимуществ и привилегий сезонными и временными работниками перед другими наемными работниками, кроме тех, которые прямо обусловлены объективно существующими условиями труда исследуемых работников.

Опис

Бондаренко, С. М. До характеристики єдності правового регулювання трудових відносин із сезонними та тимчасовими працівниками / С. М. Бондаренко // Прикарпатський юридичний вісник. - 2018. - Вип. 2 (23), т. 5, ч. 2. - С. 32-35.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові правовідносини, labor legal relations, трудовые правоотношения, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, тимчасові працівники, temporary workers, временные работники, сезонні працівники, seasonal workers, сезонные работники, роботодавець, employer, работодатель, єдність, unity, единство

Бібліографічний опис