Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 226-229

Анотація

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем адміністративного права щодо питання здійснення органами місцевого самоврядування передбачених чинним законодавством повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, окресленню проблем реалізації муніципальними органами повноважень у цій галузі, а також визначенню шляхів вирішення цих проблем із метою забезпечення сталого природокористування та збереження довкілля. На підставі аналізу законодавчих норм щодо закріплення за органами місцевого самоврядування повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища визначено, що муніципальні органи з метою реалізації покладених на них повноважень у зазначеній сфері здійснюють адміністративно-процедурну діяльність нормотворчого, організаційно-дозвільного, виконавчо-розпорядчого, юрисдикційного, а також координаційно-контрольного характеру. Підкреслено, що у процесі вирішення проблем з охорони навколишнього природного середовища важливу роль відіграють такі методи: функціональне зонування територій (особливо міських), збереження та раціональне використання природних компонентів. Здійснюючи адміністративно-процедурну діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, органи місцевого самоврядування можуть використовувати соціально-економічні заходи щодо захисту довкілля: політику цін, кредити, штрафи, створення програм, адміністративні санкції. Визначено, що проблема захисту довкілля є комплексною, тому вона потребує координації зусиль всіх суб’єктів територіальної громади, активної їх участі у цій важливій справі. Зазначено, що значного поширення має набути громадський контроль за станом довкілля та дотриманням підприємствами, установами, організаціями та громадянами на відповідній території норм законодавства про охорону навколишнього природного середовища з метою забезпечення екологічної безпеки. А ефективність та результативність здійснення діяльності муніципальних органів в галузі охорони навколишнього природного середовища з метою забезпечення сталого природокористування та збереження довкілля залежить від чіткого розмежування функцій і повноважень органів місцевого самоврядування та законодавчого регламентування відповідальності місцевих органів влади за прийняті ними рішення.
The article is dedicated to highlighting one of the current problems of administrative law on the issue of exercising the powers envisaged by the legislation in force in the field of environmental protection by the local self-government bodies, outlining the problems of the implementation by the municipal authorities of powers in this field, as well as determining ways of solving these problems in order to preserve them in order to protect the environment. On the basis of the analysis of legislative norms on the assignment of powers to local self-government authorities in the field of environmental protection, it is determined that municipal bodies carry out administrative and procedural activities of legislative, organizational, administrative, executive, as well as coordination and controlling nature. It is emphasized that the following methods play an important role in solving environmental problems: functional zoning of territories (especially urban areas), conservation and rational use of natural components. In carrying out administrative and procedural activities in the field of environmental protection, local governments can use socio-economic measures to protect the environment: price policies, loans, penalties, program development, administrative sanctions, etc. It is determined that the problem of environmental protection is complex, so it requires coordination of the efforts of all actors of the territorial community, their active participation in this important matter. It is stated that public control over the environment and compliance by enterprises, institutions, organizations and citizens in the relevant territory of environmental legislation with a view to ensuring ecological safety should become widespread. And the effectiveness and efficiency of the activities of municipal bodies in the field of environmental protection with the aim of ensuring sustainable use of the environment and preservation of the environment depends on a clear delineation of the functions and powers of local governments and legislative regulation of the responsibilities of local authorities for their decisions.
Статья посвящена освещению одной из актуальных проблем административного права по вопросу осуществления органами местного самоуправления предусмотренных действующим законодательством полномочий в сфере охраны окружающей природной среды, обрисовке проблем реализации муниципальными органами полномочий в этой области, а также определению путей решения этих проблем с целью обеспечения устойчивого природопользования и охраны окружающей среды. На основании анализа законодательных норм относительно закрепления за органами местного самоуправления полномочий в сфере охраны окружающей природной среды определено, что муниципальные органы с целью реализации возложенных на них полномочий в указанной сфере осуществляют административно-процедурную деятельность нормотворческого, организационно-развлекательного, исполнительно-распорядительного, юрисдикционного, а также координационно-контрольного характера. Подчеркнуто, что в процессе решения проблем по охране окружающей природной среды важную роль играют такие методы: функциональное зонирование территорий (особенно городских), сохранение и рациональное использование природных компонентов. Осуществляя административно-процедурную деятельность в сфере охраны окружающей природной среды, органы местного самоуправления могут использовать социально-экономические мероприятия по защите окружающей среды: политику цен, кредиты, штрафы, создание программ, административные санкции. Определено, что проблема защиты окружающей среды является комплексной, поэтому она требует координации усилий всех субъектов территориальной общины, активного их участия в этом важном деле. Отмечено, что широкое распространение должен получить общественный контроль за состоянием окружающей среды и соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на соответствующей территории норм законодательства об охране окружающей природной среды с целью обеспечения экологической безопасности. А эффективность и результативность осуществления деятельности муниципальных органов в области охраны окружающей природной среды в целях обеспечения устойчивого природопользования и охраны окружающей среды зависит от четкого разграничения функций и полномочий органов местного самоуправления и законодательного регламентирования ответственности местных органов власти за принимаемые ими решения.

Опис

Кириченко, Ю. М. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] / Ю. М. Кириченко // Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 226-229. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/2_2020/60.pdf

Ключові слова

Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, екологічна політика, публічна влада, органи місцевого самоврядування, територіальна громада, громадськість, довкілля, навколишнє природне середовище, environmental policy, public authority, local self-government, territorial community, public, environment, экологическая политика, публичная власть, органы местного самоуправления, территориальная община, общественность, окружающая среда, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс

Бібліографічний опис