Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

У дисертації здійснено комплексне дослідження адміністративного договору як форми договірного регулювання адміністративно-правових відносин в Україні. Зокрема розглянуто теоретико-правові та організаційні засади застосування адміністративного договору. Уточнено його ознаки, суб’єктний склад, зміст та межі застосування до адміністративних, у тому числі управлінських відносин.
The dissertation deals with the integrated study of administartive contract as the form of contract regulation of administrative-juridical relations in Ukraine. Particularly theoretical – juridical and organisational grounds of administartive contract usage were considered. It was specified its features, subject composition, content and scope of its application to administrative, including management, relations.
В диссертации осуществлено комплексное исследование административного договора как формы договорного регулирования административно-правовых отношений в Украине. В частности рассмотрены теоретико-правовые и организационные основы применения административного договора. Уточнено его признаки, субъектный состав, содержание и границы применения в административных, в том числе управленческих отношений.

Опис

Завальна, Ж. В. Адміністративний договір: теоретичні засади та застосування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Жанна Вікторівна Завальна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2010. - 29 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.07, Україна. Ukraine. Украина, адміністративні відносини, адміністративний договір, договірне регулювання, сторона адміністративного договору, повноваження, компетенція, административные отношения, административный договор, договорное регулирование, сторона административного договора, полномочия, компетенция, administartive relations, administrative contract, contract regulation, administrative contract parties, powers, competence

Бібліографічний опис