Правостимулюючі засоби та їх мета

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.) . – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 20 - 22.

Анотація

У науковому дослідженні зазначається, що правове стимулювання у теорії права є тривалим у часі процесом, метою якого є покладання на особу бажання добровільно дотримуватися норм поведінки, які визначаються чинним законодавством. Також акцентується увага на тому, що залежно від конкретних життєвих обставин правові стимули можуть бути різними за своїм характером та змістом.
Scientific research indicates that legal stimulation in the theory of law is a long-term process, the purpose of which is to impose on a person the desire to voluntarily comply with the norms of behavior determined by the current legislation. Attention is also drawn to the fact that legal incentives may vary in nature and content depending on the particular circumstances of life.
В исследовании отмечается, что правовое стимулирование в теории права является сложным процессом, целью которого является возложение на лицо желания добровольно соблюдать нормы поведения, которые определяются действующим законодательством. Также акцентируется внимание на том, что в зависимости от конкретных жизненных обстоятельств правовые стимулы могут быть различными по своему характеру и содержанию.

Опис

Лазарєв В. В. Правостимулюючі засоби та їх мета / В. В. Лазарєв // 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лют. 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2020. – С. 20 - 22.

Ключові слова

право, стимул, правові стимули, мета, теорія права, law, incentive, legal incentives, purpose, theory of law, правовые стимулы, цель, теория права, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Держава і право. State and Law. Государство и право

Бібліографічний опис