Завдання та функції контролю та нагляду у сфері фізичної культури і спорту в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2018. - № 4. - С. 196-200

Анотація

У статті здійснено аналіз наукових поглядів вчених щодо переліку загальних завдань контролю та нагляду. Окреслено завдання контролю та нагляду в сфері фізичної культури та спорту України. Досліджено поняття та зміст функцій нагляду та контролю в різних сферах суспільного життя. Наведено дефініцію та перелік функцій контролю та нагляду в сфері фізичної культури та спорту.
The article analyzes the scientific views of scientists regarding the list of general tasks of control and supervision. The tasks of control and supervision in the field of physical culture and sports of Ukraine are outlined. The concept and content of the functions of supervision and control in various spheres of social life have been studied. The definition and list of functions of control and supervision in the field of physical culture and sports are given.
В статье проведен анализ научных исследований взглядов ученых относительно перечня общих задач контроля и надзора. Обозначены задачи контроля и надзора в сфере физической культуры и спорта. Исследованы понятие и содержание функций надзора и контроля в разных сферах общественной жизни. Приведены дефиниция и перечень функции контроля и надзора в сфере физической культуры и спорта.

Опис

Ключові слова

фізична культура, спорт, завдання, функції, нагляд, контроль, правове регулювання, physical culture, sport, tasks, functions, supervision, control, legal regulation, физическая культура и спорт, задачи, функции, надзор, правовое регулирование

Бібліографічний опис

Лукін, Б. П. Завдання та функції контролю та нагляду у сфері фізичної культури і спорту в Україні / Лукін Богдан Павлович // Європейські перспективи. - 2018. - № 4. - С. 196-200.