Способи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів внутрішніх справ: питання сьогодення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». − 2015. − Вип. 6. − Т.2. – С. 148-150

Анотація

У статті наголошено, що конфлікт інтересів становить собою корупційний ризик в діяльності органів внутрішніх справ. Досліджено способи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів внутрішніх справ. Запропоновано внесення змін до норм чинного законодавства з метою врегулювання конфлікту інтересів під час проходження служби в органах внутрішніх справ.
The article stressed that the conflict of interest is a corruption risk in the work of the police. Investigated ways to resolve conflicts of interest in the work of the police. Proposed amendments to current legislation to resolve the conflict of interest during the service in law enforcement bodies.
В статье отмечается, что конфликт интересов представляет собой коррупционный риск в деятельности органов внутренних дел. Исследованы способы урегулирования конфликта интересов в деятельности органов внутренних дел. Предложено внесение изменений в нормы действующего законодательства с целью урегулирования конфликта интересов при прохождении службы в органах внутренних дел.

Опис

Шатрава С. О. Способи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів внутрішніх справ: питання сьогодення / С. О. Шатрава // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». − 2015. − Вип. 6. − Т.2. – С. 148-150.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, конфлікт інтересів, корупційний ризик, органи публічної адміністрації, приватний інтерес, conflct ofinterest, corruption risk, bodies ofpublic administration, private interest, конфликт интересов, коррупционный риск, органы публичной администрации, частный интерес

Бібліографічний опис