Кримінологічний аналіз екологічної злочинності в Україні: від ординарної ситуаціїдо контексту війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.22

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 2 (29). – С. 276-288

Анотація

Стаття присвячена опису основних показників стану екологічної злочинності в Україні. Встановлено, що системні кримінальні практики експлуатації довкілля виявили свою стійкість і під час війни. У 2022 р. рівень злочинності проти довкілля сягнув відмітки у 4018 кримінальних правопорушень, з яких 742 – кримінальні проступки та 3276 – злочини. Окрім скорочення території статистичного обліку через тимчасову окупацію частини території України, активне ведення бойових дій, а також значну міграцію населення, виїзд за межі країни близько 8 млн. громадян, фіксується й не менш важливе зрушення у правозастосовній практиці щодо заподіяння шкоди довкіллю, зокрема у бік кваліфікації як воєнних злочинів, тобто за ст. 438 КК України. Україна зіткнулася з тим, що раніше, в тому числі й у період з 2014 по 24.02.2022 р., було радше винятком, аніж правилом – воєнними злочинами проти довкілля.
The article is devoted to the description of the main indicators of the state of environmental crime in Ukraine. It was established that systematic criminal practices of exploitation of the environment showed their stability even during the war. In 2022, the level of crime against the environment reached 4,018 criminal offenses, of which 742 were misdemeanors and 3,276 were felonies. In addition to the reduction of the territory of statistical accounting due to the temporary occupation of a part of the territory of Ukraine, the active conduct of hostilities, as well as significant migration of the population, the departure of about 8 million citizens outside the country, an equally important shift in law enforcement practice regarding damage to the environment, in particular towards qualifications as war crimes, i.e. under Art. 438 of the Criminal Code of Ukraine. Ukraine faced what previously, including in the period from 2014 to 24.02.2022, was the exception rather than the rule – war crimes against the environment.
Статья посвящена описанию основных показателей состояния экологической преступности в Украине. Установлено, что криминальные практики эксплуатации окружающей среды проявили свою устойчивость и во время войны. В 2022 г. уровень преступности против окружающей среды достигла отметки в 4018 уголовных правонарушений, из которых 742 – уголовные проступки и 3276 – преступления. Кроме сокращения территории статистического учета из-за временной оккупации части территории Украины, активное ведение боевых действий, а также значительную миграцию населения, выезд за пределы страны около 8 млн. граждан, фиксируется и не менее важный сдвиг в правоприменительной практике по причинению вреда окружающей среде, в том числе в сторону квалификации как военных преступлений, то есть по ст. 438 УК Украины. Украина столкнулась с тем, что раньше, в том числе и в период с 2014 по 24.02.2022 г., было скорее исключением, чем правилом – военными преступлениями против окружающей среды.

Опис

Ключові слова

довкілля, екологічна злочинність, незаконна порубка лісу, незаконне полювання, війна, динаміка злочинності, воєнні злочин проти довкілля, протидія злочинності, environment, environmental crime, crime dynamics, illegal logging, illegal hunting, war, war crimes against the environment, combating crime, окружающая среда, экологическая преступность, динамика преступности, незаконная порубка леса, незаконная охота, война, военные преступление против окружающей среды, противодействие преступности

Бібліографічний опис

Орлов, Ю. В. Кримінологічний аналіз екологічної злочинності в Україні: від ординарної ситуаціїдо контексту війни / Юрій Володимирович Орлов, Ярослав Валерійович Ступник // Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 2 (29). – С. 276-288. - DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.22.
ОРЛОВ, Ю., & СТУПНИК, Я. (2023). КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ: ВІД ОРДИНАРНОЇ СИТУАЦІЇ ДО КОНТЕКСТУ ВІЙНИ. Вісник Кримінологічної асоціації України, 29(2), 276–288. https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.22.