Культура як система: особливості побутування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 399-400.

Анотація

Зазначено, що культура є надскладною системно-цілісною єдністю. Тому й осягнути культуру в усій повноті конкретних форм її існування, у її будові, функці-онуванні й розвитку можна тільки з позицій системного мислення. Усі інші підходи дозволяють зафіксувати, схопити, вичленити хоча й надважливі, але все ж приватні її особливості, і тому мають однобічність. Системний підхід до розуміння культури дозволяє інтегрувати усі її різнобічні трактування, долаючи певну альтернативність, і характеризувати з точки зору її організації, певної структурної стійкості, фіксуючи, насамперед, увагу на функціональній взаємодії її структурних елементів. Отмечено, что культура является сверхсложным системно-целостным единством. Поэтому и постичь культуру во всей полноте конкретных форм ее существования, в ее строении, функционировании и развитии можно только с позиций системного мышления. Все остальные подходы позволяют зафиксировать, схватить, вычленить хотя и сверхважные, но все же частные ее особенности, и потому обладают односторонностью. Системный подход к пониманию культуры позволяет интегрировать все ее разносторонние трактовки, преодолевая определенную альтернативность, и характеризовать с точки зрения ее организации, определенной структурной устойчивости, фиксируя прежде всего внимание на функциональном взаимодействии ее структурных элементов. It is noted that culture is a super-complex system-holistic unity. Therefore, it is possible to comprehend culture in the fullness of the specific forms of its existence, in its structure, functioning and development only from the standpoint of systemic thinking. All other approaches allow fixing, grasping, isolating, although super-important, but still its particular features, and therefore they are one-sided. A systematic approach to understanding culture allows integrating all its versatile interpretations, overcoming a certain alternativeness, and characterizing it from the point of view of its organization, a certain structural stability, focusing primarily on the functional interaction of its structural elements.

Опис

Перцева В. А. Культура як система: особливості побутування / В. А. Перцева // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 399-400.

Ключові слова

Культура. Culture. Культура, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розвиток суспільства, развитие общества, development of society, процеси самоідентифікації, процессы самоидентификации, self-identification processes, система цінностей суспільства, система ценностей общества, society's value system, етнокультурні традиції, этнокультурные традиции, ethnocultural traditions, культурна єдність, культурное единство, cultural unity

Бібліографічний опис