Розвиток інституту помилування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Juris Europensis Scientia. – 2022. – Вип. 1. – С. 95-98

Анотація

Досліджено розвиток інституту помилування в Україні з 1918 року по сучасний період. Надано історичний та нормативно-правовий аналіз запровадження та реалізації спеціального виду звільнення від відбування покарання. Зазначено, що реформування пенітенціарної системи потребує удосконалення процедури, пов’язаної із призначенням та виконанням кримінальних покарань та більш широким впровадженням в кримінальну та кримінально-виконавчу політику принципів гуманізації, індивідуалізації та справедливості. Запропоновано внесення змін та доповнень до порядку здійснення помилування, які дозволять у повній мірі відповідати принципу справедливості та гуманізму. А саме, законодавчо закріпити можливість участі потерпілих та осіб, які клопочуть про помилування у засіданні органу, який вирішує питання про помилування. Також публікувати на офіційному вебсайті Офісу Президента щомісячно інформацію про стан розгляду клопотань про помилування, кількість задоволених клопотань та кількість відмови у помилуванні із мотивованим поясненням причин.
The article examines the development of the institute of pardon in Ukraine from 1918 to the present. The purpose of the article is to conduct a historical and legal analysis of the introduction and implementation of a special type of release from serving a sentence. The reform of the penitentiary system requires the improvement of the procedure for the imposition and execution of criminal penalties and the wider introduction of the principles of humanization, individualisation and justice in criminal and penitentiary policy. The article analyzes the normative documents of pardon application from the times of formation of the Ukrainian statehood of the last century to the current state of legal regulation. Today the institution of pardon is normatively defined and regulated by the Constitution of Ukraine (paragraph 27, Article 106) of the Criminal Code of Ukraine (Article 87), the Decree of the President of Ukraine, "On Regulations on Pardon" of April 21, 2015. The President of Ukraine pardons convicts in the form of: replacement of life imprisonment with imprisonment for a term of at least twenty-five years; full or partial release from serving as the main and additional punishment. If a person is sentenced to life imprisonment, a petition for pardon may be filed after he or she has served at least 20 years of the sentence imposed. When considering a request for pardon, the following are taken into account: the severity of the crime, the term of the sentence, the person of the convict, his behavior, sincere remorse, the state of compensation for damages or damage, family and other circumstances; the opinion of the administration of the penitentiary institution or other executing body, the supervisory commission, the children's service, the local executive body, the local self-government body, public associations and other entities on the expediency of pardon. Based on the analysis, proposals were made on the need to make changes and additions to the procedure for pardons, which will fully comply with the principles of justice and humanism. Namely, to legislate the possibility of participation of victims and persons requesting pardon in the meeting of the body that decides on pardons. Also publish on the official website of the Office of the President monthly information on the status of consideration of applications for pardon, the number of satisfied applications and the number of denied pardons with a reasoned explanation.
Исследовано развитие института помилования в Украине с 1918 по современный период. Представлен исторический и нормативно-правовой анализ внедрения и реализации специального вида освобождения от отбывания наказания. Отмечено, что реформирование пенитенциарной системы требует усовершенствования процедуры, связанной с назначением и исполнением уголовных наказаний и более широким введением в криминальную и уголовно-исполнительную политику принципов гуманизации, индивидуализации и справедливости. Предложено внесение изменений и дополнений в порядок совершения помилования, позволяющих в полной мере соответствовать принципу справедливости и гуманизма. А именно, законодательно закрепить возможность участия потерпевших и лиц, ходатайствующих о помиловании в заседании органа, решающего вопрос о помиловании. Также публиковать на официальном вебсайте Офиса Президента ежемесячно информацию о состоянии рассмотрения ходатайств о помиловании, количестве удовлетворенных ходатайств и отказе в помиловании с мотивированным объяснением причин.

Опис

Давиденко, В. Л. Розвиток інституту помилування в Україні / В. Л. Давиденко, Ю. М. Канібер // Juris Europensis Scientia. – 2022. – Вип. 1. – С. 95-98. - DOI: https://doi.org/10.32837/chern.v0i1.328.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, помилування, pardon, помилование, інститут помилування, institution of pardon, институт помилования, засуджена особа, convicted person, осужденное лицо, клопотання про помилування, petition for pardon, ходатайство о помиловании

Бібліографічний опис