Про вдосконалення системи захисту дітей в Україні від злочинів в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.). – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 292-295

Анотація

Розглянуто проблему організації вчасного виявлення та ефективного доказування фактів злочинів проти дітей. Пріоритетним напрямом роботи Національної поліції повинні стати попередження, своєчасне виявлення і припинення небезпечних дій батьків, вчителів, вихователів, які створюють загрозу для життя, здоров’я, психічного розвитку дітей.
The problem of organizing timely detection and effective proof is considered facts of crimes against children. The priority direction of the work of the National Police should be become a warning, timely detection and termination of dangerous actions of parents, teachers, educators, which pose a threat to the life, health, and mental development of children.
Рассмотрена проблема организации своевременного выявления и эффективного доказывания фактов преступлений против детей. Приоритетным направлением работы Национальной полиции должны стать предупреждение, своевременное выявление и прекращение опасных действий родителей, учителей, воспитателей, создающих угрозу жизни, здоровью, психическому развитию детей.

Опис

Ключові слова

злочини проти дітей, crimes against children, преступления против детей, система захисту дітей, child protection system, система защиты детей, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Орлова, Т. А. Про вдосконалення системи захисту дітей в Україні від злочинів в умовах воєнного стану / Орлова Тетяна Анатоліївна, Борисова Катерина Євгенівна // Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека», Ф-т № 1. – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 292-295.