Правовое регулирование обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Украине

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 7/3 (Iulie). – P. 82-85

Анотація

У статті проводиться аналіз правового регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального процесу. Розглядаються особливості здійснення безпеки працівників суду і правоохоронних органів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів. Розкривається механізм забезпечення безпеки учасників кримінального процесу в діяльності правоохоронних органів. Акцентовано увагу на застосуванні заходів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесуальному доказуванні у вигляді негласних слідчих (розшукових) дій. Обґрунтовано, що забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства має процесуальний статус і розглядається як функціональний обов'язок оперативних і слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.
Analysis of legal regulation of providing security for the participants of criminal proceedings is conducted in the article. Peculiarities of realizing security of court and law enforcement officials, as well as persons involved in criminal proceedings, their family members and close relatives of these persons are studied. A mechanism of providing security for the participants of criminal proceedings within the activity of law enforcement agencies is revealed. Special attention is paid to the usage of measures of operative and search activity within criminal procedural proving in the form of secret investigative (search) actions. It is grounded that provision of security for the participants of criminal proceedings has the procedural status and is considered as the functional responsibility units of operative and investigative units of internal affairs agencies.
В статье проводится анализ правового регулирования обеспечения безопасности участников уголовного процесса. Рассматриваются особенности осуществления безопасности работников суда и правоохранительных органов, а также лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, членов их семей и близких родственников. Раскрывается механизм обеспечения безопасности участников уголовного процесса в деятельности правоохранительных органов. Акцентируется внимание на применении мер оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессуальном доказывании в виде негласных следственных (розыскных) действий. Обосновано, что обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства имеет процессуальный статус и рассматривается как функциональная обязанность оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел.

Опис

Федосова Е. Правовое регулирование обеспечения безопасности участников уголовного процесса в Украине / Елена Федосова // Legea si viata = Закон и Жизнь : междунар. науч.-практ. журн. – 2015. – № 7/3 (Iulie). – P. 82-85.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, забезпечення безпеки, учасники кримінального процесу, заходи безпеки, правове регулювання, providing security, participants of criminal proceedings, security measures, legal regulation, mechanism of providing security, обеспечение безопасности, участники уголовного процесса, меры безопасности, правовое регулирование, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис