Актуальні завдання юридичної науки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 22-23.

Анотація

Автор зазначив, що одним із головних завдань юридичної науки є розробка нормативно-правової регламентації певних сторін суспільного життя та засобів боротьби з порушеннями цієї регламентації, тобто з різноманітними правопорушеннями (злочинами, проступками, правовими спорами, деліктами). Юридична наука має забезпечити регіональне ефективне та якісне функціонування розробленої нормативно-правової бази регулювання та застосування засобів боротьби з правопорушеннями.
The author noted that one of the main tasks of legal science is the development of legal regulation of certain aspects of public life and means of combating violations of this regulation, that is, with various offenses (crimes, misdemeanors, legal disputes, torts). Legal science should ensure the regional effective and high-quality functioning of the developed regulatory and legal framework for the regulation and use of means of combating offenses.
Автор отметил, что одной из главных задач юридической науки является разработка нормативно правовой регламентации определенных сторон общественной жизни и средств борьбы с нарушениями этой регламентации, то есть с различными правонарушениями (преступлениями, проступками, правовыми спорами, деликтами). Юридическая наука должна обеспечить региональное эффективное и качественное функционирование разработанной нормативно правовой базы регулирования и применения средств борьбы с правонарушениями.

Опис

Бандурка, О. М. Актуальні завдання юридичної науки / О. М. Бандурка // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 22-23.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Вища освіта. Высшее образование. Higher education., Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, юридична наука, юридическая наука, legal science, наукові дослідження, научные исследования, scientific research, реформування державного управління, реформирование государственного управления, public administration reform, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, пропозиції, предложения, suggestions

Бібліографічний опис