Легалізація медичного канабісу під час війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 109-111

Анотація

Розглянуто питання легалізації медичного канабісу. Процес законодавчого забезпечення легалізації медичного канабісу має в Україні історію у понад шість років. І за цей час політика декілька разів змінювала вектор руху на протилежний. Легалізація медичного канабісу в Україні відкриє шлях до розширення доступу до лікарської допомоги в медицині, дасть змогу поліпшити якість препаратів, уникнути небезпеки практики самолікування та ризиків кримінального переслідування пацієнтів. Останнім часом на підтримку легалізації виникло декілька обставин. Війна призвела до психічних травм у мільйонів українців, зробила дуже розповсюдженим діагноз посттравматичного стресового розладу. Стверджено, що за наявності ПТСР як і у разі больових синдромів після поранень, ампутацій, контузій виявляються корисними препарати на основі канабісу для пацієнтів із тяжкими станами.
The issue of legalization of medical cannabis was considered. The process of legislative support for the legalization of medical cannabis has a history of more than six years in Ukraine. And during this time, politics changed the vector of movement to the opposite several times. The legalization of medical cannabis in Ukraine will pave the way for expanding access to medical care in medicine, will make it possible to improve the quality of drugs, avoid the dangers of self-medication and the risks of criminal prosecution of patients. Recently, several circumstances have arisen in support of legalization. The war led to mental trauma for millions of Ukrainians, and made the diagnosis of post-traumatic stress disorder very common. It has been stated that in the presence of PTSD, as well as in the case of pain syndromes after injuries, amputations, contusions, cannabis-based drugs are useful for patients with serious conditions.
Рассмотрены вопросы легализации медицинского каннабиса. Процесс законодательного обеспечения легализации медицинского каннабиса имеет в Украине историю более шести лет. И за это время политика несколько раз меняла вектор движения на противоположный. Легализация медицинского каннабиса в Украине откроет путь к расширению доступа к врачебной помощи в медицине, позволит улучшить качество препаратов, избежать опасности практики самолечения и рисков уголовного преследования пациентов. В последнее время в поддержку легализации возникло несколько обстоятельств. Война привела к психическим травмам у миллионов украинцев, сделала очень распространенным диагноз посттравматического стрессового расстройства. Утверждено, что при наличии ПТСР, как и в случае болевых синдромов после ранений, ампутаций, контузий, оказываются полезными препараты на основе каннабиса для пациентов с тяжелыми состояниями.

Опис

Канібер, Ю. М. Легалізація медичного канабісу під час війни / Юрій Миколайович Канібер, Данило Олександрович Пайол // Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 109-111.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, медичний канабіс, medical cannabis, медицинский каннабис, легалізація медичного канабісу, legalization of medical cannabis, легализация медицинского каннабиса, війна, war, война

Бібліографічний опис