Компетенція патрульної поліції: теоретико-методологічні проблеми визначення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 5, т. 2. - С. 187-194
Abstract
Досліджено структурні елементи компетенції патрульної поліції України, зокрема, предмет відання, який складається із завдань і цілей, що ставляться перед патрульною поліцією, а також повноважень, які в підзаконних нормативно-правих актах, що регулюють діяльність патрульної поліції, визначені як функції. Це зумовило необхідність проведення чіткого відмежування повноважень патрульної поліції від її функцій, що дало змогу сформулювати авторську дефініцію поняття «компетенція патрульної поліції», а також запропонувати шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності патрульної поліції.
The article deals with the structural elements of the competence of the patrol police of Ukraine, in particular, the subject matter, which consists of the tasks and objectives of the patrol police, as well as the powers that are defined as functions in subordinate normative-right acts regulating the activities of the patrol police. This led to the need for a clear separation of powers of the patrol police from its functions, which made it possible to formulate the author's definition of the concept of “competence of the patrol police”, as well as suggest ways to improve the legal regulation of the activities of the patrol police.
Исследованы структурные элементы компетенции патрульной полиции Украины, в частности, предмет ведения, состоящий из задач и целей, которые ставятся перед патрульной полицией, а также полномочий, которые в подзаконных нормативно-правых актах, регулирующих деятельность патрульной полиции, определены как функции. Это обусловило необходимость проведения четкого отграничения полномочий патрульной полиции от ее функций, что позволило сформулировать авторскую дефиницию понятия «компетенция патрульной полиции», а также предложить пути совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности патрульной полиции.
Description
Keywords
Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, патрульна поліція, patrol police, патрульная полиция, компетенція, competence, компетенция, повноваження, powers, полномочия, функції, functions, функции
Citation
Шулешко, В. В. Компетенція патрульної поліції: теоретико-методологічні проблеми визначення / Шулешко В. В. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 5, т. 2. - С. 187-194.