Діяльність органів внутрішніх справ щодо мінімізації Інтернет-ризиків: наук.-метод. рек.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2014. − 72 с.

Анотація

Проаналізовано сутність та здійснено класифікацію сучасних ризиків в мережі Інтернет. Досліджено явище кіберзлочинності в Україні, його причини та світовий досвід протидії ньому. Сформульовані рекомендації щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів України та інших соціальних інститутів щодо мінімізації Інтернет-ризиків та боротьби із кіберзлочинами.
Analyzed essence and classification of modern risk on the Internet. Studied the phenomen on of cybercrime in Ukraine, its causes and the global experience in combating it. Formuladed recommendations for improving the activity of law enforcement bodies of Ukraine and the social institutions to minimize the risks of Internet and cybercrime.
Проанализированы сущность и осуществлена классификация современных рисков в сети Интернет. Исследовано явление киберпреступности в Украине, ее причины и мировой опыт противодействия ей. Сформулированы рекомендации по усовершенствованию деятельности правоохранительных органов Украины и других социальных институтов по минимизации Интернет-рисков и борьбы с киберпреступностью.

Опис

Бугайчук, К.Л. Діяльність органів внутрішніх справ щодо мінімізації Інтернет-ризиків [Текст] : науково-методичні рекомендації / К.Л.Бугайчук ; МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Навч.- наук. ін-т підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції; Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. – Харків : ХНУВС, 2014. − 72 с.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, кіберзлочинність, Інтернет-ризики, поліція, Інтернет, ризик, cybercrime, Internet, police, risks, киберпреступность, Интернет, полиция, риски, Интернет-риски, науково-методичні рекомендації, научно-методические рекомендации, іcientific guidelines, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания

Бібліографічний опис