Засади роботи психолога з персоналом сектору безпеки і оборони у зв’язку із проблемами адиктивної поведінки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 93-96

Анотація

Визначено, що залежність від психоактивних речовин – біопсихосоціальна проблема, вона поширюється на усі сфери функціонування людини (сімейну, професійну, дозвілля тощо). Зазначено, що термін «залежність» є традиційним для вітчизняної наукової школи і клінічної практики, воднораз замість нього як діагностичний термін у DSM-5 використовується більш нейтральна дефініція «розлад вживання речовини». Психологічна допомога за запитами, пов’язаними із залежною поведінкою, базується на інтегративному підході, що включає доказову психотерапію, фармакотерапію та підтримку відновлення.
It was determined that addiction to psychoactive substances is a biopsychosocial problem, it extends to all spheres of human functioning (family, professional, leisure, etc.). It is noted that the term "addiction" is traditional for the domestic scientific school and clinical practice, at the same time, instead of it, the more neutral definition "substance use disorder" is used as a diagnostic term in DSM-5. Psychological assistance for requests related to addictive behavior is based on an integrative approach that includes evidence-based psychotherapy, pharmacotherapy, and recovery support.
Определено, что зависимость от психоактивных веществ – биопсихосоциальная проблема, она распространяется на все сферы функционирования человека (семейную, профессиональную, досуг и т.п.). Отмечено, что термин «зависимость» является традиционным для отечественной научной школы и клинической практики, одновременно вместо него в качестве диагностического термина в DSM-5 используется более нейтральная дефиниция «расстройство употребления вещества». Психологическая помощь по запросам, связанным с зависимым поведением, базируется на интегративном подходе, включающем доказательную психотерапию, фармакотерапию и поддержку восстановления.

Опис

Ларіонов, С. О. Засади роботи психолога з персоналом сектору безпеки і оборони у зв’язку із проблемами адиктивної поведінки / Станіслав Олександрович Ларіонов, Павло Валентинович Макаренко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 93-96.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, психологічна допомога, psychological help, психологическая помощь, адиктивна поведінка, addictive behavior, аддиктивное поведение, розлад вживання речовини, substance use disorder, расстройство употребления вещества, залежність від психоактивних речовин, addiction to psychoactive substances, зависимость от психоактивных веществ

Бібліографічний опис