Напрями розвитку інституту спрощеного позовного провадження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 7. - С. 15-19

Анотація

Стаття присвячена дослідженню основних проблем інституту спрощеного позовного прова-дження в цивільному процесуальному праві. В роботі критично оцінюється закріплений в процесуальному законі поділ справ позовного провадження на такі, які обов’язково розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження, ті, що можуть вирішуватися в такому порядку за розсудом суду, а також ті, які взагалі не підлягають розгляду в спрощеному провадженні.
The article is devoted to the study of the main problems of the institute of simplified claim proceedings in civil procedural law. The paper critically evaluates the division of lawsuits established in the procedural law into those that must be considered in the simplified proceedings, those that can be resolved in this order at the discretion of the court, as well as those that are not subject to consideration in simplified proceedings.
Статья посвящена исследованию основных проблем института упрощенного искового прова-ния в гражданском процессуальном праве. В работе критически оценивается закреплен в процесса-альном законе разделение дел искового производства на такие, которые обязательно рассматриваются в порядке упрощенного искового производства, те, которые могут решаться в таком порядке по усмотрению суда, а также те, которые вообще не подлежат рассмотрению в упрощенном производстве.

Опис

Сапейко, Л. Напрями розвитку інституту спрощеного позовного провадження / Людмила Сапейко // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 7. - С. 15-19. - DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313.2019.7.3

Ключові слова

спрощене позовне провадження, цивільна справа, упрощенное исковое производство, гражданские дела, simplified litigation, civil case, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право

Бібліографічний опис