Проблеми запобігання злочинності неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 141 - 142.

Анотація

В статті зазначається що злочинність неповнолітніх в наш час при значних масштабах поширення вимагає рішучих, енергійних і цілеспрямованих заходів щодо її попередження. Для цього слід постійно вдосконалювати державну політику щодо виховання та навчання підростаючого покоління, а також запроваджувати нові форми і методи роботи правоохоронних органів, забезпечувати належним чином їх пріоритетне кадрове поповнення і матеріально-технічне забезпечення. В статье отмечается, что преступность несовершеннолетних в наше время при значительных масштабах распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. Для этого следует постоянно совершенствовать государственную политику по воспитанию и обучению подрастающего поколения, а также внедрять новые формы и методы работы правоохранительных органов, обеспечивать должным образом их приоритетное кадровое пополнение и материально-техническое обеспечение. The article notes that juvenile delinquency in our time with a large scale of dissemination requires decisive, vigorous and targeted measures to prevent it. To this end, the state policy on the education and training of the younger generation should be constantly improved, as well as the introduction of new forms and methods of work of law enforcement agencies, to provide them properly priority staffing and logistics.

Опис

Моргай К.С. Проблеми запобігання злочинності неповнолітніх / К.С. Моргай // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 141 - 142.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, запобігання злочинності, попередження злочинності, неповнолітні, правопорушення неповнолітніх, предотвращение преступности, предупреждение преступности, несовершеннолетние, правонарушения несовершеннолетних, crime prevention, crime prevention, minors, juvenile delinquency

Бібліографічний опис