Громадський контроль у системі запобігання та протидії корупції в органах прокуратури України: значення і шляхи вдосконалення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 38-41
Abstract
Констатовано, що громадський контроль має посідати одне з ключових місць у системі запобігання та протидії корупції в органах прокуратури. Разом з тим чинний стан реформи органів прокуратури, зокрема її нормативно-правове втілення, не дають можливості повною мірою ефективно використовувати громадський контроль з метою запобігання та протидії корупції в органах прокуратури. Запропоновано ряд змін, що забезпечить напрацювання конкретних положень.
It was stated that public control should occupy one of the key places in the system of preventing and combating corruption in the prosecutor's office. However, the current state of reform the prosecutor's office, in particular its legal implementation, does not allow for the full and effective use of public control in order to prevent and combat corruption in the prosecutor's office. A number of changes have been proposed to ensure the development of specific provisions.
Констатировано, что общественный контроль должен занимать одно из ключевых мест в системе предотвращения и противодействия коррупции в органах прокуратуры. Вместе с тем действующее состояние реформы органов прокуратуры, в частности, ее нормативно-правовое воплощение, не дают возможности в полной мере эффективно использовать общественный контроль с целью предотвращения и противодействия коррупции в органах прокуратуры. Предложен ряд изменений, что обеспечит наработку конкретных положений.
Description
Синявська, О. Ю. Громадський контроль у системі запобігання та протидії корупції в органах прокуратури України: значення і шляхи вдосконалення / Олена Юхимівна Синявська, Катерина Вячеславівна Коренева // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 38-41.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, корупція, коррупция, corruption, запобігання корупції, предотвращение коррупции, prevention of corruption, органи прокуратури, органы прокуратуры, prosecuting authorities, громадський контроль, общественный контроль, public control, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation
Citation