Коли закінчиться війна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 13-15

Анотація

Наголошено, що закінчення війни у сенсі бойових дій не означатиме закінчення війни як фактору суспільної свідомості, як живої рани, важких емоцій, тисяч і тисяч індивідуальних історій війни. Вони житимуть, вони й надалі становитимуть фактор суспільної динаміки. І в цих умовах нам важливо не отруїтися перемогою. Працювати з травмою війни, не звівши помсту й ненависть до рівня національної ідеї, яка вбиває творчу енергетику народу, – один із викликів післявоєнної розбудови демократичної держави України.
It was emphasized that the end of the war in the sense of hostilities will not mean the end of the war as a factor of public consciousness, as a living wound, heavy emotions, thousands and thousands of individual war stories. They will live, they will continue to be a factor in social dynamics. And in these conditions, it is important for us not to poison ourselves with victory. Working with the trauma of the war without reducing revenge and hatred to the level of a national idea, which kills the creative energy of the people, is one of the challenges of the post-war development of the democratic state of Ukraine.
Отмечено, что окончание войны в смысле боевых действий не будет означать окончание войны как фактора общественного сознания, живой раны, тяжелых эмоций, тысяч и тысяч индивидуальных историй войны. Они будут жить, они и дальше будут составлять фактор общественной динамики. И в этих условиях нам важно не отравиться победой. Работать с травмой войны, не сведя месть и ненависть к уровню национальной идеи, убивающей творческую энергетику народа, – один из вызовов послевоенного развития демократического государства Украины.

Опис

Бандурка, О. М. Коли закінчиться війна / Олександр Маркович Бандурка // Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 13-15.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, політична кримінологія, political criminology, политическая криминология, повоєнний період, post-war period, послевоенный период, кримінологічні стратегії, criminological strategies, криминологические стратегии, фронтирність, frontier, фронтирность

Бібліографічний опис