Model of operational search prediction of intentional homicide by criminal police

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 40. – P. 37-44

Анотація

Метою статті є визначення моделі оперативно-розшукового прогнозування умисних вбивств підрозділами кримінальної поліції. Предмет дослідження: Предметом дослідження є модель оперативно-розшукового прогнозування умисних вбивств підрозділами кримінальної поліції. Методологія: Методологічною основою статті є загальні та спеціальні методи та прийоми наукового пізнання, зокрема: нормативно-догматичний метод, гносеологічний метод, монографічний метод, порівняльно-правовий метод, метод моделювання, метод групування, логікоправовий метод, метод узагальнення. Результати дослідження: Надано характеристику методу моделювання при його використанні органами кримінальної поліції. Практичні наслідки: Розглянуто особливості процесу побудови оперативно-розшукової моделі ситуації. Вивчено міжнародний досвід регулювання досліджуваного питання. Цінність / оригінальність: На основі вивчення міжнародного досвіду запропоновано застосування відповідних заходів протидії умисним вбивствам в діяльності Національної поліції України.
The purpose of the article is to determine the model of operational search prediction of intentional homicide by criminal police of Ukraine. Subject of research: The subject of research is a model of operational search prediction of intentional homicides by criminal police of Ukraine. Methodology: The methodological basis for the article is general and special methods and techniques of scientific knowledge, in particular: normative and dogmatic method, epistemological method, monographic method, comparative and legal method, modeling method, method of grouping, logical and legal method, method of generalization. Research results: The characteristic of the method of prediction and its use by the bodies of criminal police is given. Practical consequences: The features of the process of construction of operational search model of a situation are considered. International experience of regulating the issue under consideration is studied. Value / originality: Based on the examination of international experience, it is proposed to apply appropriate measures to combat intentional homicide in the activities of the National Police of Ukraine.
Целью статьи является определение модели оперативно-розыскного прогнозирования умышленных убийств подразделениями криминальной полиции.

Опис

Model of operational search prediction of intentional homicide by criminal police / Yevhen Khyzhniak, Andrii Khankevych, Ihor Nazarenko and etс // Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 40. – P. 37-44. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.4.
Khyzhniak, Y., Khankevych, A., Nazarenko, I., Pleskach, O., & Tretiak, O. (2021). Model of operational search prediction of intentional homicide by criminal police. Amazonia Investiga, 10(40), 37-44. https://doi.org/10.34069/AI/2021.40.04.4

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u WoS, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, model, operational search prediction, intentional homicides, National police of Ukraine, international experience, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, модель, оперативно-розшукове прогнозування, умисне вбивство, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, міжнародний досвід, зарубіжний досвід, оперативно-розыскное прогнозирование, умышленное убийство, международный опыт, зарубежный опыт, убийства, вбивство

Бібліографічний опис