Особливості правового становища атестаційних комісій, утворених роботодавцем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2018. - № 36, т. 2.- С. 81-84

Анотація

У статті розглянуто правову проблематику становища атестаційної комісії працівників, що утворюється на підприємствах, в установах, організаціях на підставі рішення власника. Визначено види правомочності таких комісій і їхні повноваження, що визначаються локальними нормативними актами роботодавця. Окремо наголошується на праві роботодавця самостійно визначати правовий статус атестаційної комісії та усуненні на законодавчому рівні від участі в атестації працівників профспілкових організацій. Водночас розкриваються правові можливості участі профспілок в атестації працівників на основі колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці.
The article considers the legal issues of the position of the attestation commission of employees, which is formed at enterprises, institutions, organizations on the basis of the decision of the owner. The types of powers of such commissions and their powers, which are determined by local regulations of the employer, are determined. Special emphasis is placed on the right of the employer to independently determine the legal status of the attestation commission and to exclude at the legislative level from participation in attestation employees of trade unions. At the same time, the legal possibilities of trade unions' participation in the attestation of employees on the basis of collective bargaining in labor relations are revealed.
В статье рассмотрены правовые проблемы положения аттестационной комиссии работников, которые образуются на предприятиях, в учреждениях, организациях на основании решения собственника. Определены виды правомочия таких комиссий и их полномочия, определяются локальными нормативными актами работодателя. Отдельно отмечается на праве работодателя самостоятельно определять правовой статус аттестационной комиссии и устранении на законодательном уровне от участия в аттестации работников профсоюзных организаций. В то же время раскрываются правовые возможности участия профсоюзов в аттестации работников на основе коллективно-договорного регулирования отношений в сфере труда.

Опис

Мішок С. М. Особливості правового становища атестаційних комісій, утворених роботодавцем / С. М. Мішок // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2018. - № 36, т. 2.- С. 81-84.

Ключові слова

атестаційна комісія працівників, роботодавець, профспілка, аттестационная комиссия работников, работодатель, профсоюз, attestation commission of employees, employer, trade union, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис