Окремі теоретичні засади внутрішньоорганізаційної діяльності органів публічної влади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.24

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 285-293

Анотація

У статті розглянуто правову сутність механізму адміністративно-правового регулювання у призмі діяльності органів публічної влади. Встановлено, що основоутворюючим елементом цього процесу є адміністративно-правові відносини, які виникають у зв’язку з діяльністю вказаних органів. Підкреслено, що саме адміністративно-правові відносини визначають динамічні напрямки адміністративно-правового регулювання з огляду на те, що безпосередньо правовідносини сублімують декларовані законом правила поведінки у фактичні дії суб’єктів права. Проаналізовано спільні і відмінні риси публічного управління та внутрішньоорганізаційної діяльності органів державної влади як основних напрямів їх функціонування. Зауважено, що вказані процеси не слід ототожнювати, оскільки внутрішньоорганізаційна діяльність становить окремий елемент предмету адміністративно-правового регулювання, врегульована відповідними нормами та за своєю суттю становить вид адміністративно – правових відносин.
The article examines the legal essence of the mechanism of administrative and legal regulation in the context of the activities of public authorities. It has been established that the fundamental element of this process is administrative and legal relations that arise in connection with the activities of one or another public authority, including state law enforcement agencies. It is emphasized that it is administrative-legal relations that determine the dynamic directions of administrative-legal regulation, given that legal relations directly sublimate the rules of behavior declared by law into the actual actions of legal entities. Common and distinctive features of public administration and intraorganizational activities of state authorities as the main directions of their functioning are analyzed. It is noted that the specified processes should not be equated, since intraorganizational activity is a separate element of the subject of administrative and legal regulation, regulated by relevant norms and in its essence constitutes a type of administrative and legal relations.
В статье рассмотрена правовая сущность механизма административно-правового регулирования в призме деятельности органов публичной власти. Установлено, что основополагающим элементом этого процесса есть административно-правовые отношения, возникающие в связи с деятельностью указанных органов. Подчеркнуто, что именно административно-правовые отношения определяют динамические направления административно-правового регулирования, учитывая, что непосредственно правоотношения сублимируют декларируемые законом правила поведения в фактические действия субъектов права.

Опис

Ключові слова

публічне управління, органи державної влади, адміністративно-правове регулювання, внутрішньоорганізаційна діяльність, public administration, state authorities, administrative and legal regulation, intra-organizational activity, публичное управление, органы государственной власти, административно-правовое регулирование, внутриорганизационная деятельность

Бібліографічний опис

Присяжнюк, О. А. Окремі теоретичні засади внутрішньоорганізаційної діяльності органів публічної влади / Олександр Анатолійович Присяжнюк // Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 285-293. - DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.24.
ПРИСЯЖНЮК, О. (2023). ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. Вісник Кримінологічної асоціації України, 30(3), 285–293. https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.24.