Сучасний стан відбору осіб, які вперше приймаються на службу в Національну поліцію України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 4. - С. 77-80

Анотація

Актуальність статті полягає в тому, що сучасний стан відбору в поліцію можна характеризувати критеріями звітності МВС або ж оцінками суспільних відносин і їх станом нормативно-правового забезпечення. Але передусім доцільно оговорити те, що критерії для оцінювання відбору не використано через їх відсутність у концепції реформування й у МВС України, а тому ми проаналізували низку інших джерел. Аналіз ускладнено невідкритістю МВС у наданні інформації. Зокрема, профільне міністерство з невідомих причин не надало запитувану нами інформацію щодо кількості кандидатів на службу в поліцію та проходження ними відбору. Так, ДКЗ НПУ повідомило, що інформація, яку ми запитували, не передбачена. Також у статті на основі аналізу наукових поглядів учених і норм чинного законодавства досліджено сучасний стан відбору осіб, які вперше приймаються на службу в національну поліцію України. Обґрунтовано, що виключно законодавчою сферою на першопочатковому етапі реформи мають бути охоплені акти, що стосуються матеріальних норм права, а за допомогою підзаконних актів лише нині доцільно конкретизувати законодавчі приписи та порядок їх виконання.
The relevance of the article lies in the fact that the current state of police selection can be characterized by the criteria for reporting by the Ministry of Internal Affairs or assessments of public relations and their state of regulatory support. But first of all, it is advisable to stipulate that the criteria for evaluating the selection have not been used because of their absence in the reform concept and in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, therefore we analyzed a number of other sources. The analysis of complications is not the openness of the Ministry of Internal Affairs in providing information. In particular, the profile ministry for unknown reasons did not provide the information we requested about the number of candidates for service to the police and their selection. So, the SCS NPU reported that the information we asked was not provided. Also in the article, based on an analysis of the scientific views of scientists and the norms of the current legislation, the current state of the selection of people who are first employed in the national police of Ukraine is investigated. It is substantiated that at the initial stage of the reform, only the legislative sphere should cover acts relating to substantive rules of law, and with the help of by-laws it is only now advisable to specify the legislative requirements and the procedure for their implementation.
Актуальность статьи заключается в том, что современное состояние отбора в полицию можно характеризовать критериям отчетности МВД или оценкам общественных отношений и их состоянием нормативно-правового обеспечения. Но прежде всего целесообразно оговорить то, что критерии для оценки отбора не использовано за их отсутствия в концепции реформирования и в МВД Украины, поэтому мы проанализировали ряд других источников. Анализ затруднен неоткрытостью МВД в предоставлении информации. В частности, профильное министерство по неизвестным причинам не предоставило запрашиваемую нами информацию о количестве кандидатов на службу в полицию и прохождения ими отбора. Так, ГКС НПУ сообщил, что информация, которую мы спрашивали, не предусмотрена. Также в статье на основе анализа научных взглядов ученых и норм действующего законодательства исследовано современное состояние отбора лиц, впервые принимаемых на службу в национальную полицию Украины. Обосновано, что исключительно законодательной сферой на первоначальном этапе реформы должны быть охвачены акты, касающиеся материальных норм права, а за помощью подзаконных актов только сейчас целесообразно конкретизировать законодательные предписания и порядок их выполнения.

Опис

Гарбузюк К. Г. Сучасний стан відбору осіб, які вперше приймаються на службу в Національну поліцію України [Електронний ресурс] / К. Г. Гарбузюк // Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 4. - С. 77-80. - Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/4_2019/21.pdf

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, відбір на службу, кандидати на службу, служба, законодавство, нормативно-правове забезпечення, selection, candidates, service, National Police of Ukraine, legislation, regulatory support, отбор кандидатов, кандидаты на службу, Национальная полиция Украины, законодательство, нормативно-правовое обеспечение, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, police, полиция, поліція, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения

Бібліографічний опис