Оперативна профілактика розбоїв, які вчиняються неповнолітніми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 2019.- №1(85).- С. 302-311.

Анотація

У результаті аналізу теорії й практики оперативно-розшукової діяльності, узагальнення наукових ідей і підходів до вдосконалення оперативної профілактики злочинів та на підставі історичного розвитку основних способів протидії злочинності, у статті висвітлюються теоретичні погляди щодо визначення особливостей профілактики розбоїв, які вчиняються неповнолітніми, як форми оперативно-розшукової діяльності, уточняються терміни, надано авторське бачення.
As a result of the analysis of the theory and practice of operative-investigative activity, generalization of scientific ideas and approaches to the improvement of operative crime prevention and on the basis of the historical development of the main ways of combating crime, the article highlights theoretical views on determining the peculiarities of preventing robberies that are efficiently committed search activities, timetable specified, author's vision provided.
В результате анализа теории и практики оперативно-розыскной деятельности, обобщение научных идей и подходов к совершенствованию оперативной профилактики преступлений и на основании исторического развития основных способов противодействия преступности, в статье освещаются теоретические взгляды относительно определения особенностей профилактики разбоев, совершаемых несовершеннолетними, как формы оперативно розыскной деятельности, уточняются сроки, предоставлено авторское видение.

Опис

Щербинський, К. С. Оперативна профілактика розбоїв, які вчиняються неповнолітніми / К. С. Щербинський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.- 2019. - № 1(85). - С.302-311.

Ключові слова

неповнолітні, оперативні підрозділи, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, оперативна прфілактика, National police of Ukraine, Кримінологія. Criminology. Криминология, разбои, несовершеннолетние, оперативные подразделения, Национальная полиция Украины, оперативная профилактика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, криминология, brigandage, minor, operational units, National Police of Ukraine, operative prevention, Україна. Ukraine. Украина, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, розбій, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации

Бібліографічний опис