Використання електронного документообігу при укладенні трудового договору з надомними працівниками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 130-132

Анотація

З'ясовано, що використання електронного документообігу при укладанні трудового договору з надомними працівниками – це високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи надомників в Україні. Трудовий договір, укладений в електронному вигляді, повинен бути засвідчений електронним цифровим підписом надомника та роботодавця.
It was found that the use of electronic document flow when concluding an employment contract with home workers is a high-tech and progressive approach to significantly increasing the efficiency of the work of home workers in Ukraine. An employment contract concluded in electronic form must be certified by an electronic digital signature of the housekeeper and the employer.
Установлено, что использование электронного документооборота при заключении трудового договора с надомными работниками – это высокотехнологичный и прогрессивный подход к существенному повышению эффективности работы надомников в Украине. Трудовой договор, заключенный в электронном виде, должен быть заверен электронной цифровой подписью надомника и работодателя.

Опис

Почанська, О. С. Використання електронного документообігу при укладенні трудового договору з надомними працівниками / О. С. Почанська // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 130-132.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові відносини, labor relations, трудовые отношения, трудовий договір, employment contract, трудовой договор, електронний документообіг, electronic document management, электронный документооборот, надомник, надомна робота, homework, надомная работа

Бібліографічний опис