Сучасні детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 144-145.

Анотація

Зазначено, що вирішення питання протидії торгівлі людьми неможливо без комплексного підходу до цього питання, а саме: міждержавне партнерство в даній сфері; залучення громадських організацій для роботи з проблеми торгівлі людьми; прийняття правозахисного підходу до жертв торгівлі людьми, підвищення рівня превентивних заходів.
It was noted that the solution of the issue of combating human trafficking is impossible without an integrated approach to this issue, namely: interstate partnership in this area; involvement of public organizations in the work on the problem of human trafficking; adopting a rights-based approach to victims of human trafficking, increasing the level of preventive measures.
Отмечено, что решение вопроса противодействия торговле людьми невозможно без комплексного подхода к этому вопросу, а именно: межгосударственное партнерство в данной сфере; привлечение общественных организаций к работе по проблеме торговли людьми; принятие правозащитного подхода к жертвам торговли людьми, повышение уровня превентивных мер.

Опис

Шинкаренко, І. І. Cучасні детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми в Україні / І. І. Шинкаренко, Г. А. Філончук // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 144-145.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, торгівля людьми, торговля людьми, human trafficking, використання примусової праці, использование принудительного труда, use of forced labor, примусова праця, принудительный труд, forced labor, експлуатація, эксплуатация, комерційна сексуальна експлуатація, коммерческая сексуальная эксплуатация, commercial sexual exploitation, трудова експлуатація, трудовая эксплуатация, labor exploitation

Бібліографічний опис