Пріоритетні тенденції щодо реформування сфери цивільного захисту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету цивільного захисту України. Сер. : Держ. управління. – 2021. – Вип. 2 (15). – С. 376-384

Анотація

Досліджено ґенезу становлення та трансформації механізмів реформування управління у сфері цивільного захисту, зокрема щодо запровадження системи управління техногенною та пожежною безпекою на основі управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та сучасною системою цивільного захисту, що встановлюється стратегією національного розвитку України на період до 2030 року. Відзначено питання міжнародного співробітництва України на напряму цивільного захисту з Європейським Союзом, ООН, НАТО, у рамках Частково відкритої угоди Ради Європи з питань запобігання, захисту та надання допомоги у разі великих природних та техногенних катастроф, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі тощо. Показано, що забезпечення екологічної безпеки реалізується заходами зменшення вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, попередженням та ліквідацією наслідків природних стихійних лих, які є загрозою життю, здоров’ю населення та навколишньому середовищу. Розглянуто напрямки дальшого розвитку сфери цивільного захисту на сучасному етапі державотворення у контексті децентралізації влади та європейської інтеграції України, зокрема виконання заходів функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту в режимі надзвичайної ситуації та режимі підвищеної готовності, взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади, аварійно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту і місцевої пожежної охорони, надання методичної допомоги громадам в організації місцевої добровільної пожежної охорони. Визначена доцільність розробки стандартів організаційно-правового забезпечення усіх суб’єктів ЄДСЦЗ, починаючи з найнижчої ланки – об’єднаної територіальної громади.
Priority trends for further reform of public administration in the field of civil protection are analyzed, in particular for the introduction of man-made and fire safety management system based on risk management of natural and man-made emergencies and modern civil protection system established by Ukraine's national development strategy until 2030 . The issues of international cooperation of Ukraine in the field of civil protection with the European Union, UN, NATO, within the framework of the Partial Open Agreement of the Council of Europe on prevention, protection and assistance in case of major natural and man-made disasters, the Organization for Security and Cooperation in Europe. It is shown that ensuring environmental safety is implemented by measures to reduce the likelihood of emergencies of man-made nature, prevention and elimination of natural disasters that threaten life, health and the environment. The directions of further development of the sphere of civil protection at the present stage of state formation in the context of decentralization of power and European integration of Ukraine are considered. - rescue units of the Operational and Rescue Service of Civil Defense and Local Fire Protection, providing methodological assistance to communities in the organization of local voluntary fire protection. The expediency of developing standards of organizational and legal support for all subjects of the EDCS, starting from the lowest level - the united territorial community.
Исследован генезис становления и трансформации механизмов реформирования управления в сфере гражданской защиты, в частности, по внедрению системы управления техногенной и пожарной безопасностью на основе управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и современной системой гражданской защиты, устанавливаемой стратегией национального развития Украины на период до 2030 года. Отмечены вопросы международного сотрудничества Украины в направлении гражданской защиты с Европейским Союзом, ООН, НАТО, в рамках Частично открытого соглашения Совета Европы по предотвращению, защите и оказанию помощи в случае крупных природных и техногенных катастроф, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и т.д. Показано, что обеспечение экологической безопасности реализуется мерами по уменьшению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, предупреждением и ликвидацией последствий природных стихийных бедствий, угрожающих жизни, здоровью населения и окружающей среде. Рассмотрены направления дальнейшего развития сферы гражданской защиты на современном этапе создания государства в контексте децентрализации власти и европейской интеграции Украины, в частности, выполнение мероприятий функционирования территориальных подсистем единой государственной системы гражданской защиты в режиме чрезвычайной ситуации и режиме повышенной готовности, взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти, аварийно -спасательных подразделений Оперативно-спасательной службы гражданской защиты и местной пожарной охраны, оказания методической помощи общинам в организации местной добровольной пожарной охраны. Определена целесообразность разработки стандартов организационно-правового обеспечения всех субъектов ЕГСЦЗ, начиная с самого низкого звена – объединенного территориального общества.

Опис

Клочко, А. М. Пріоритетні тенденції щодо реформування сфери цивільного захисту / Клочко А. М., Борисова Л. В., Закора О. В., Фещенко А. Б. // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Сер. : Держ. управління. – 2021. – Вип. 2 (15). – С. 376-384. - DOI: 10.52363/2414-5866-2021-2-44.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільний захист, civil protection, гражданская защита, управління у сфері цивільного захисту, management in the field of civil protection, управление в сфере гражданской защиты, міжнародне співробітництво, international cooperation, международное сотрудничество, надзвичайні ситуації техногенного характеру, man-made emergencies, чрезвычайные ситуации техногенного характера, природні стихійні лиха, natural disasters, природные стихийные бедствия, реформування, reformation, реформирование, децентралізація, decentralization, децентрализация, місцеве самоврядування, local governments, местное самоуправление, об’єднані територіальні громади, united territorial communities, объединенные территориальные общины

Бібліографічний опис