Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій за участю іноземних громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 51-55

Анотація

Зазначено, що на тактику допиту іноземця значний вплив має його правовий статус, культура (етнічний вплив), релігійні особливості тощо. Слід звернути увагу на обставини та мету його прибуття в Україну, термін перебування; наявності у нього спеціальних знань, можливості спілкування українською чи російською мовами; обставин, за яких іноземець став учасником кримінально-процесуальних відносин, особливостей сприйняття іноземцем самого злочину, що розслідується. Для підвищення ефективності підготовки слідчого до проведення слідчих дій за участю іноземців, можна залучати спеціалістів, до того ж фах спеціалістів може бути не пов’язаним з предметом допиту.
It is noted that the tactics of questioning a foreigner are significantly influenced by his legal status, culture (ethnic influence), religious characteristics, etc. Attention should be paid to the circumstances and purpose of his arrival in Ukraine, the period of stay; that he has special knowledge, the ability to communicate in Ukrainian or Russian; the circumstances under which the foreigner became a participant in criminal procedural relations, the features of the foreigner's perception of the crime under investigation. To increase the effectiveness of the investigator's preparation for conducting investigative actions involving foreigners, it is possible to involve specialists, moreover, the specialty of the specialists may not be related to the subject of the interrogation.
Отмечено, что на тактику допроса иностранца значительное влияние имеет его правовой статус, культура (этническое влияние), религиозные особенности. Следует обратить внимание на обстоятельства и цели его прибытия в Украину, срок пребывания; наличия у него специальных знаний, возможности общения на украинском или русском языке; обстоятельств, при которых иностранец стал участником уголовно-процессуальных отношений, особенностей восприятия иностранцем самого расследуемого преступления. Для повышения эффективности подготовки следователя к проведению следственных действий с участием иностранцев можно привлекать специалистов, к тому же специальность специалистов может быть не связана с предметом допроса.

Опис

Корнієнко, В. В. Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій за участю іноземних громадян / Василь Володимирович Корнієнко // Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.) / Харк. НДЕКЦ МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, НДІ публ. політики і соц. наук. – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 51-55.
Корнієнко, В. В. (2022). Особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій за участю іноземних громадян. Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 30 вер. 2022 р.), 51-55. вилучено із http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_202220930/article/view/korniienko.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, окремі слідчі (розшукові) дії, separate investigative (search) actions, отдельные следственные (розыскные) действия, допит, interrogation, допрос, іноземні громадяни, foreign citizens, иностранные граждане, тактика допиту іноземців, tactics of interrogation of foreigners, тактика допроса иностранцев

Бібліографічний опис