Ідентифікація вибухонебезпечних залишків бойових дій. Частина 1 : Інженерні боєприпаси : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вінниця : ТВОРИ, 2024. – 264 с.

Анотація

Посібник призначений для підрозділів МВС України та інших суб’єктів забезпечення державної безпеки України і має за мету надати допомогу у вивченні та ідентифікації інженерних боєприпасів. Містить систематизоване викладення питань, що стосуються призначення, характеристик, устрою, маркування різноманітних типів інженерних боєприпасів. Посібник може використовуватися в установах, закладах та силових структурах, що здійснюють підготовку (навчання) здобувачів вищої освіти під час вивчення практикоорієнтованих дисциплін.
The manual is intended for units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other subjects of state security of Ukraine and aims to provide assistance in the study and identification of engineering ammunition. Contains a systematic presentation of issues related to the purpose, characteristics, arrangement, marking of various types of engineering ammunition. The guide can be used in institutions, institutions and law enforcement agencies that train (train) higher education applicants during the study of practice-oriented disciplines.
Пособие предназначено для подразделений МВД Украины и других субъектов обеспечения государственной безопасности Украины и имеет целью оказать помощь в изучении и идентификации инженерных боеприпасов. Содержит систематизированное изложение вопросов, касающихся назначения, характеристик, устройства, маркировки различных типов инженерных боеприпасов. Пособие может использоваться в учреждениях, учреждениях и силовых структурах, осуществляющих подготовку (обучение) соискателей высшего образования при изучении практикоориентированных дисциплин.

Опис

Ключові слова

Україна, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, протитанкові міни, осколкові міни, міни, протитранспортні та об’єктні міни, протипіхотні міни, ідентифікація інженерних боєприпасів, інженерні боєприпаси, протидесантні міни, річкові міни, спеціальні міни та підривники сповільненої дії, маркування вибухонебезпечних предметів, вибухонебезпечні предмети, війна, Ukraine, war, explosive objects, mines, explosive objects mines identification of engineering ammunition, Украина, война, взрывоопасные предметы, мины, идентификация инженерных боеприпасов

Бібліографічний опис

Ідентифікація вибухонебезпечних залишків бойових дій. Ч. 1 : Інженерні боєприпаси : навч. посіб. / [Уклад.: Бамбуляк М. П., Боровик М. О., Євтушок В. А. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 3, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. – Вінниця : ТВОРИ, 2024. – 264 с. : іл.