Кваліфікація адміністративних правопорушень [дистанційний навчальний курс]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС

Анотація

Надано гіперпосилання на інтернет-ресурс, на якому розміщено дистанційний навчальний курс «Кваліфікація адміністративних правопорушень». Метою дистанційного навчального курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень» є засвоєння курсантами (слухачами) основних правових положень, що стосуються змісту, особливостей та порядку здійснення кваліфікації адміністративних правопорушень. Дистанційний навчальний курс відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» галузі знань 26 «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затв. Наказом МОН України від 30.04.2020 р. №578); освітньо-професійній програмі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затв. Вченою радою ХНУВС №6 від 26.06.2018 р.); положенню про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті внутрішніх справ (затв. Наказ ХНУВС від 02.09.2019 р. № 534). Основними завданнями дистанційного навчального курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень» є формування у курсантів (слухачів) знань, умінь та навиків щодо кваліфікації адміністративних правопорушень та правильного складання документів під час провадження у справах про адміністративні правопорушення. Міждисциплінарні зв’язки: «Адміністративне право», «Адміністративна відповідальність», «Кримінальне право», «Конституційне право», «Адміністративне судочинство», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності». Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен - знати: теоретичні положення курсу «Кваліфікація адміністративних правопорушень»; правові висновки Верховного Суду; позицію правозастосовної практики щодо правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які є злочинними та іншими видами правопорушень; норми чинного законодавства, що регламентують адміністративно-правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого вдосконалення; - вміти: застосовувати Кодекс України про адміністративні правопорушення та інше законодавство в конкретних правових ситуаціях; тлумачити положення статей КУпАП; кваліфікувати конкретні адміністративні правопорушення; визначати підвідомчість окремих адміністративних проступків; правильно застосовувати заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення; складати відповідні адміністративно-процесуальні документи. Дистанційний навчальний курс «Кваліфікація адміністративних правопорушень» складається з описової частини (силабусу) та шести тем: 1. Кваліфікаційна характеристика адміністративних правопорушень. 2. Кваліфікаційна характеристика адміністративних правопорушень. 3. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 4. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. 5. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Теми №№ 3-5 містять завдання у вигляді квесту: курсантам (слухачам) надається текст ситуації (фабула), яка доповнюється додатковими фактами під час виконання завдання. Виконання квесту залежить від обрання курсантами (слухачами) того чи іншого напряму вирішення справи. Курсанти (слухачі) повинні не лише здійснити юридичний аналіз ситуація (кваліфікацію), але й скласти необхідні процесуальні документи (бланки документів надаються у вигляді PDF-форм). Викладач надає консультації курсантам (слухачам) за допомогою e- mail, вбудованого в СДН «Moodle» он-лайн чату та відеоконференцій (відповідно до графіку). Концепція та матеріали курсу також можуть бути використані для проведення службової підготовки працівників патрульної служби поліції, дільничних офіцерів поліції тощо.
A hyperlink to the Internet resource, which contains a distance learning course "Qualification of Administrative Offenses".
Дана гиперссылка на интернет-ресурс, на котором размещены дистанционный учебный курс «Квалификация административных правонарушений».

Опис

Кваліфікація адміністративних правопорушень [Електронний ресурс] [: дистанційний навчальний курс / М. В. Завальний. - Харків: ХНУВС, 2019]. - Режим доступу: https://khnuvs.edu.mia.software/md/course/view.php?id=217

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, адміністративні правопорушення, докази, доказування, громадський порядок, громадська безпека, адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління, адміністративні правопорушення, що посягають на власність, власність, адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення, народне волевиявлення, силабус, административные правонарушения, доказательства, доказывание, общественный порядок, общественная безопасность, административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, административные правонарушения, посягающие на установленный порядок управления, административные правонарушения, посягающие на собственность, собственность, административные правонарушения, посягающие на осуществление народного волеизъявления и установленный порядок его обеспечения, народное волеизъявление, administrative offenses, evidence, proving, public order, public safety, administrative offenses infringing on public order and public safety, administrative offenses infringing on the established management procedure, administrative offenses infringing on property, property

Бібліографічний опис