Плагіат та академічний плагіат: цивільно-правова відповідальність та академічна відповідальність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Law. State. Technology. – 2021. – Вип. 4. – С. 39-44

Анотація

Академічна доброчесність представляє собою ті загальні засади здійснення академічної діяльності (навчальної, викладацької, наукової тощо), які мають за мету забезпечення якості освіти та науки, а також формування культури якості освіти академічної спільноти та учасників освітнього процесу. Природа академічної доброчесності зумовлює зміст академічного плагіату як явища, притаманного саме освітньому середовищу. Метою статті є визначення співвідношення таких явищ та понять, як плагіат та академічний плагіат, а також відповідальності за вчинення плагіату та академічного плагіату в цілях розробки внутрішніх положень щодо недопустимості академічної недоброчесності у закладах освіти. Під час роботи над публікацією в основному використовувався герменевтичний підхід, що базується на тлумаченні та інтерпретації нормативно-правових актів та спеціальної юридичної літератури, а також методи порівняння та узагальнення. Наукова новизна полягає у розмежуванні академічного плагіату та плагіату, а також визначенні обмежень у застосуванні відповідальності за здійснення дій, що містять ознаки академічної недоброчесності, зокрема і академічного плагіату. Висновки. Показники оригінальності твору як показники співвідношення авторського тексту до загального обсягу твору не можуть бути єдиними показниками для відображення академічної доброчесності. При оцінці твору щодо плагіату та академічного плагіату слід брати до уваги те, що вимоги щодо академічної доброчесності будуть в повній мірі виконані за умови недопущення плагіату (як і інших порушень) в розумінні законодавства про авторське право, а так само і недопущення академічного плагіату в розумінні законодавства про освіту. При визначенні комплексу критеріїв для оцінки наукового здобутку (результату наукової роботи) має бути чітко встановлено, що це за результат, в якій об’єктивній формі він існує, які переваги та преференції він забезпечує авторові тощо. Відмінність авторської відповідальності від академічної відповідальності полягає у сферах застосування твору. Відповідальність за вчинення дій, що є проявами академічної недоброчесності, лежить у сфері освіти і науки. Заходами відповідальності, що можуть бути застосовані в позасудовому порядку, не повинні бути заходи цивільно-правової відповідальності. Вони не повинні полягати у додаткових заходах матеріального обтяження для особи, яка притягається до відповідальності. Заходи цивільно-правової відповідальності є способами захисту, які представляють собою майнову санкцію за правопорушення, що характеризується покладенням додаткового обов’язку майнового характеру на порушника права. Академічна відповідальність має зводитися до втрати відповідним суб’єктом тих здобутків, які були отримані ним в результаті вчинення дій з порушенням академічної доброчесності, оскільки така відповідальність не пов’язується з обов’язковим порушенням суб’єктивного права особи.
Academic integrity is the general principles of academic activity (teaching, research, etc.), which aim to ensure the quality of education and science, as well as the formation of a culture of quality education of the academic community and participants in the educational process. The nature of academic integrity determines the content of academic plagiarism as a phenomenon inherent in the educational environment. The aim of the article is to determine the relationship between such phenomena and concepts as plagiarism and academic plagiarism, as well as the responsibility for committing plagiarism and academic plagiarism in order to develop internal provisions on the inadmissibility of academic dishonesty in educational institutions. When working on the publication, the hermeneutic approach was mainly used that is based on the interpretation of regulations and special legal literature, as well as methods of comparison and generalization. The scientific novelty lies in the distinction between academic plagiarism and plagiarism, and the definition of restrictions on the application of liability for actions that contain signs of academic dishonesty, and in particular academic plagiarism. Conclusions. Indicators of the originality of the work as indicators of the ratio of the author’s text to the total volume of the work cannot be the only indicators to reflect academic integrity. When evaluating a work on plagiarism and academic plagiarism, it should be borne in mind that the requirements for academic integrity will be fully met provided that plagiarism (as well as other violations) within the meaning of copyright law, as well as violations of academic plagiarism in understanding of education legislation. When defining a set of criteria for evaluating a scientific achievement (the result of scientific work), it should be clearly defined what kind of result it is, in what objective form it exists, what advantages and preferences it provides to the author, and so on. The difference between “copyright” responsibility and academic responsibility is the scope of their application. Responsibility for actions that are manifestations of academic dishonesty is the field of education and science. Accordingly, measures of liability that can be applied out of court should not be measures of civil liability and consist of additional material burden for the person being prosecuted. Civil liability measures are a means of protection, which is a property sanction for the offense, which is characterized by the imposition of an additional obligation of a property nature on the offender. Academic liability should be limited to the loss by the relevant subject of the gains that he has received as a result of acts in violation of academic integrity, as such liability is not associated with a mandatory violation of a person’s subjective right.
Целью статьи является определение соотношения таких явлений и понятий, как плагиат и академический плагиат, а также ответственности за совершение плагиата и академического плагиата в целях разработки внутренних положений относительно недопустимости академической неблагополучия в учебных заведениях. При работе над публикацией в основном использовался герменевтический подход, основанный на толковании и интерпретации нормативно-правовых актов и специальной юридической литературы, а также методы сравнения и обобщения.

Опис

Садикова, Я. Плагіат та академічний плагіат: цивільно-правова відповідальність та академічна відповідальність / Яна Садикова // Law. State. Technology. – 2021. – Вип. 4. – С. 39-44. – DOI: https://doi.org/10.32782/LST/2021-4-7 .
Садикова, Я. (2021). Плагіат та академічний плагіат: цивільно-правова відповідальність та академічна відповідальність. Law. State. Technology, 4, 39–44, doi: 10.32782/LST/2021-4-7.
Sadykova, Ya. (2021). Plahiat ta akademichnyi plahiat: tsyvilno-pravova vidpovidalnist ta akademichna vidpovidalnist [Plagiarism and academic plagiarism: civil liability and academic responsibility]. Law. State. Technology, 4, 39–44, doi: 10.32782/LST/2021-4-7.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, плагіат, академічний плагіат, заходи академічної відповідальності, Авторське право. Copyright. Авторское право, академічна доброчесність, плагиат, академический плагиат, академическая добродетель, plagiarism, academic plagiarism, measures of academic responsibility, copyright, academic integrity

Бібліографічний опис