Правове регулювання розвитку електронного урядування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 55-57

Анотація

Зауважено, що електронне урядування – це організація якісно нових форм спілкування громадян і влади шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів. При цьому мова йде фактично про перехід до нового типу держави, а не про заміну наявної моделі державного управління шляхом інформатизації. Впровадження електронного урядування – це не тільки перехід від паперового документообігу до електронного, а, передусім, зміна організації роботи урядових структур.
It was noted that e-government is the organization of qualitatively new forms of communication between citizens and authorities by providing access to state information resources. At the same time, we are actually talking about the transition to a new type of state, and not about replacing the existing model of public administration through informatization. The implementation of electronic governance is not only a transition from paper document circulation to electronic, but, first of all, a change in the organization of the work of government structures.
Замечено, что электронное управление – это организация качественно новых форм общения граждан и власти путем предоставления доступа к государственным информационным ресурсам. При этом речь идет фактически о переходе к новому типу государства, а не о замене существующей модели государственного управления путём информатизации. Внедрение электронного управления – это не только переход от бумажного документооборота к электронному, но прежде всего изменение организации работы правительственных структур.

Опис

Попова, С. М. Правове регулювання розвитку електронного урядування в Україні / С. М. Попова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 55-57.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, електронне урядування, electronic government, электронное управление, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, адміністративні послуги, administrative services, административные услуги

Бібліографічний опис