Державно-правові явища як об’єкт розгляду теорії держави та права й інших міждисциплінарних напрямів юридичних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.1. Вип. № 32. – С. 52-56

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питання оновлення методології вивчення державно-правових явищ шляхом застосування прийомів та засобів теорії держави та права, філософії права, соціології права, політології права, правової статистики, антропології права та інших міждисциплінарних напрямів юридичних досліджень. Наголошено, що демократично-правові зміни української правової системи сьогодення, розбудова в Україні інституцій громадянського суспільства, подолання правового нігілізму шляхом підвищення рівня правової культури зумовлюють потребу у всебічному дослідженні сутності права та держави, спираючись при цьому на методологію різногалузевих правових досліджень.
The article studies the issue updates methodology for studying state-legal events by applying the methods and theory of state and law, legal philosophy, sociology, law, political science, law, legal statistics, anthropology, law and other legal areas of interdisciplinary research. Emphasized that democratic and legislative change Ukrainian legal system present in Ukraine building institutions of civil society to overcome legal nihilism by raising the legal culture determine the need for a comprehensive study of the nature of law and the state, relying on different-legal research methodology. State and law today are covered in many scientific studies related to various sciences. However, the basic and fundamental science is theory of state and law, as is necessary theoretical basis for the development of scientific knowledge in other sciences.
Статья посвящена исследованию вопроса обновления методологии изучения государственно-правовых явлений путем применения приемов теории государства и права, философии права, социологии права, политологии права, правовой статистики, антропологии права и других междисциплинарных направлений юридических исследований. Отмечено, что демократические, правовые изменения украинской правовой системы в настоящее время, развитие в Украине институций гражданского общества, преодоление правового нигилизма путем повышения уровня правовой культуры обусловливают потребность во всестороннем исследовании сущности права и государства, опираясь при этом на методологию разноотраслевых правовых исследований.

Опис

Мерник, А. М. Державно-правові явища як об’єкт розгляду теорії держави та права й інших міждисциплінарних напрямів юридичних досліджень / А. М. Мерник // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Т.1. Вип. № 32. – С. 52-56

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, теорія держави та права, філософія права, соціологія права, антропологія права, правова статистика, політологія права, міждисциплінарні зв’язки, state theory of state and law, philosophy of law, sociology of law, anthropology of law, legal statistics, political science of law, теория государства и права, философия права, социология права, антропология права, правовая статистика, политология права

Бібліографічний опис